Projekty

Kontaktujte nás

Projekty podľa oblasti

Vzdelávanie dospelých, kľúčové kompetencie

Už dávno neplatí, že človek sa naučí všetko potrebné pre život v škole. Musíme sa naučiť učiť sa celoživotne, aby sme aj v dospelosti vedeli reagovať na zmeny a nadobúdať nové zručnosti. Spoločne s partnermi v európskych projektoch mapujeme situáciu vo vybraných oblastiach a vytvárame vzdelávacie programy na rozvoj kľúčových kompetencií, ako sú digitálne, občianske a sociálne kompetencie, či kompetencie pre udržateľný rozvoj. Pomáhame samosprávam zaradiť tému vzdelávania dospelých/ ďalšieho vzdelávania/ celoživotného vzdelávania do svojej agendy.

Kultúrne dedičstvo

Kultúrne dedičstvo chápeme ako zdroj rozvoja spoločnosti, kvality života a udržateľného rozvoja – v zmysle tzv. Faro dohovoru, Rámcového dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť. Okrem vzdelávacích programov realizujeme v danej téme aj osvetové projekty a obnovu vybraných historických objektov v spolupráci so samosprávou. Venujeme sa tiež téme manažovania lokalít Svetového dedičstva (UNESCO) na Slovensku.

Občianstvo a demokracia

Rozvíjame kompetencie potrebné k životu v demokratickom právnom štáte a európskom hodnotovom priestore. Venujeme sa mládeži a tiež učiteľskej obci na Slovensku s cieľom vybudovať platformu ambasádorov a  ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. V rámci platformy vzniká aj klub učiteľov, ktorí budú posilňovať vzdelávanie k demokracii vo vyučovacom procese.

Rozvoj miest a regiónov, strategické plánovanie

Prostredníctvom česko-americko-slovenského projektu sme priniesli na Slovensko metodiku strategického plánovania ekonomického rozvoja. Dôležitosť participatívneho plánovania sa neskôr odrazila aj v zákone ako povinnosť miest a regiónov zostavovať plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Téme sme sa venovali aj v rámci európskych projektov so zapojením viacerých veľkých miest, viedli sme kurz Strategické plánovanie a manažment územia a v súčasnosti pripravujeme vzdelávanie pre regionalistov – Regio akadémiu.

Európske záležitosti

Od 1. mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie. Vzdelávacie programy o podstate a fungovaní EÚ sme ponúkali pred vstupom SR do EÚ i počas prípravy na predsedníctvo v Rade EÚ. Naše eurointegračné skúsenosti sme sprostredkovali aj pre pracovníkov verejnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine, v Stredomorí a na Balkáne. Špecializujeme sa na kurzy odbornej terminológie EÚ a komunikačných zručností a na prípravu uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ.

Ochrana prírodného dedičstva a krajiny

Prírodu Slovenska vnímame ako súčasť národného dedičstva. Vzdelávaním a osvetou prispievame k tomu, aby miestna i širšia komunita chápala potrebu ochrany tohto dedičstva a využívania prírodných zdrojov tak, aby sa zachovali aj pre budúce generácie. Globálne témy udržateľného rozvoja prezentujeme na lokálnom príklade ochrany prírodnej rezervácie a mokrade Šúr. Komunikujeme, informujeme a snažíme sa budovať pocit zodpovednosti za udržateľný rozvoj u najmladšej i dospelej populácie.