Contact details

Gamifikácia geovedného vzdelávania v európskych geoparkoch – GAMEGEO

Novinky / Podujatia:

22. 4. 2024 KAMENE OKOLO NÁS, Pezinok

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je inovovať a rozšíriť geovedné environmentálne vzdelávanie o nové digitálne formy, ktoré zvýšia záujem o prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu.

Ďalšie ciele:

 • inovácie interpretačných nástrojov informačných a návštevníckych centier
 • naštartovanie spolupráce medzi geoparkami, čo umožní zážitkové geovedné vzdelávanie
 • metodické materiály nápomocné pri vytváraní nových geoparkov v EÚ a tiež na ich prevádzku
 • vytvorenie vzdelávacej platformy s rôznymi materiálmi pre verejnosť, pedagógov a odborníkov.

Východisko projektu:

Poznanie miestnej krajiny, jej geologických procesov a geologického vývoja a schopnosť interpretovať ju v súvislostiach, absolútne chýba v ponúkaných vzdelávacích programoch. Je dobré si uvedomiť, že informácie o geológii sú veľmi dôležité pri formovaní pohľadu na naše okolie a bez znalostí geologických procesov nerozumieme a ochudobňujeme sa o podstatu vývoja živočíchov a rastlín (fauny a flóry) tejto oblasti. Celostný pohľad na výchovnú problematiku súvisiacu s vývojom prírody, ochranou prírody a civilizáciou, je priamo závislý od geologických procesov. Neznalosť základných princípov ochrany prírody je dôsledkom nedostatku vedomostí potrebných na vytváranie širších súvislostí. Objavili sme tak biele miesto vo vzdelávaní dospelých, ktoré môžu geoparky, z hľadiska svojho poslania, vyplniť.

Cieľové skupiny:

Hlavnou cieľovou skupinou je široká verejnosť, ktorá zahŕňa nielen dospelých, ale aj rodičov s deťmi.

Sekundárnymi skupinami sú:

 • Seniori – dospelí nad 60 rokov, nehomogénna skupina, ktorá sa zameriava na turistiku, kultúrne pamiatky, relax
 • Pedagógovia
 • Zainteresované strany – miestni obyvatelia
 • Študenti stredných a vysokých škôl
 • Odborníci – pracovníci geoparkov, t. j. geológovia, paleontológovia, ochranári Amatérski výskumníci Pracovníci cestovných kancelárií (outdoor)
 • Amatérski výskumníci
 • Pracovníci cestovných kancelárií (outdoor)

Výstupy:

a) Platforma GeoEduGame (GEG) – interaktívny online portál poskytujúci vzdelávanie dospelých v oblasti geológie, paleontológie a iných prírodných vied hravou formou. Súčasťou portálu bude platforma elektronického vzdelávania v jazykových mutáciách partnerov vrátane angličtiny, herné a zábavné vzdelávacie prvky a rozšírená realita.

b) Geolokačná aplikácia využívajúca postavu bádateľa Brábka (fiktívna postava vytvorená ako sprievodca po národnom geoparku Barrandien) zameraná na prezentáciu vybraných lokalít. Bude implementovaná v jazykových verziách partnerov a v angličtine.

c) Podpora propagácie návštevníckych centier a vzdelávacích priestorov prostredníctvom inovácií a digitalizácie obsiahnutých v súbore nástrojov pre IC.

d) Kuchárska kniha (manuál) pre vedenie úspešného geoparku, ktorá obsahuje metodiku a proces založenia geoparku, jeho rozvoj, stabilizáciu a víziu ako sa zapojiť do globálnych geoparkov UNESCO.

e) Geoprehliadky ako súčasť diseminačných aktivít.

Financovanie:

Projekt sa realizuje v rámci Programu Erasmus+, Kooperačné partnerstvá vo vzdelávaní dospelých (KA220-ADU). Grantová zmluva 2023-1-CZ01-KA220-ADU-000166032. Celkový rozpočet predstavuje 400 000 € z toho pre AINovu ako partnera 50 000 €. Obdobie projektu je 36 mesiacov, začína sa 1. 11. 2023 a končí sa 31. 10. 2026

Donori a partneri:

Ekologické Centrum Orlov, Přibram, Geopark Barrandien, CZ, http://www.eco-centrum.cz/

Digital Star, s.r.o. Praha, CZ, https://digitalstar.cz/

Idrijská turistická rada, Idrija – Geopark Idrija, SI, https://www.geopark-idrija.si/en/home/

Univerzita v Bukurešti – Geopark Hateg, RO, https://unibuc.ro/cercetare/infrastructura/platforme-de-cercetare/geoparcul-international-unesco-tara-hategului/?lang=en

Dokumenty na stiahnutie:

Galéria:

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.