O nás

Kontaktujte nás

AINova, občianske združenie, je inštitúcia celoživotného vzdelávania, ktorá sa sústreďuje na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené s členstvom Slovenska v Európskej únii.

AINova poskytuje odborné vzdelávanie aj konzultačné služby a zúčastňuje sa na projektoch aplikovaného výskumu. Organizuje dlhodobé programy aj krátkodobé vzdelávacie kurzy pre účastníkov zo štátneho a verejného sektora ako aj pre rôzne profesijné skupiny. Od svojho založenia presadzuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu, a to hlavne vytváraním medzinárodných partnerstiev, rozvojom aktívnej cezhraničnej spolupráce a poskytovaním svojich skúseností v zahraničí.

Naša história

1990
1996
1996
1997
1998
1998
1999
2001
2001
2003
2004
2004
2005
2007
2009
2009
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2022

Prvý postkomunistický minister školstva zakladá Academiu Istropolitanu (AI) pomenovanú podľa prvej akadémie na území Slovenska založenej Matejom Korvínom (1465), s cieľom vytvoriť modernú akademickú inštitúciu postavenú na medzinárodnej spolupráci. AI sa dynamicky rozvíja vďaka podpore vlád ČSFR, Rakúska, Holandska a EÚ a viacerých amerických nadácií.

1990

Po voľbách v r. 1994 sa AI vďaka svojej nezávislosti a moderným prístupom k vzdelávaniu stáva terčom kritiky novej slovenskej vlády. Nie je tolerovaná jej medzinárodná spolupráca ani zahraničná podpora. Riešením je vytvorenie novej, nezávislej mimovládnej organizácie Academia Istropolitana Nova (AINova). Kľúčovou osobnosťou AINovy je naďalej prof. Alena Brunovská

1996

Predsedkyňou Správnej rady AINovy sa stáva Donna M. Culpepper, prezidentka Projektu občianskeho vzdelávania v Budapešti. V nasledujúcom období tento post zastávajú: prof. Ján Pišút z Univerzity Komenského v Bratislave, Herbert Pfeiffer z Prvej stavebnej sporiteľne a Boris Pavlačka zo spoločnosti Elopak. Patrónmi inštitúcie sú Lord Dahrendorf (Veľká Británia), Jonathan F. Fanton (USA), Hans Ludwig Schreiber (Nemecko), Milan Žalman (Slovensko).

1996

Za pomoci vynikajúcich domácich a zahraničných pedagógov sa otvárajú ročné a dvojročné študijné programy v angličtine pre študentov najmä zo strednej a východnej Európy: Ochrana kultúrneho dedičstva, Environmentálna politika, Európske štúdiá, Profesionálny program aplikovanej ekonómie, neskôr sa pridáva Žurnalistika. Nastupuje 104 študentov z Európy, Ázie, Afriky a USA. 

1997

Slávnostné otvorenie nových priestorov v Pálffyho kaštieli vo Svätom Jure, ktorý AINova zrenovovala na svoje účely. Otvorenie prebieha za prítomnosti významných hostí z akademického, politického a spoločenského prostredia. Knižnicu slávnostne otvára rakúska veľvyslankyňa Dr. Gabriele Matzner-Holzer.

1998

AINova čelí veľkej strate, keď jej zakladateľka A. Brunovská zomiera. Jej práca a vízia motivovala tím AINovy, partnerov i študentov pokračovať v začatom diele a budovať silnú inštitúciu. V rokoch 1998 až 2004 udeľuje AINova cenu prof. Aleny Brunovskej za najlepšiu študentskú prácu.

1998

AINova sa zapája do viacerých medzinárodných projektov financovaných z programov PHARE, Tempus a MATRA, ktoré rozvíjajú už prebiehajúce vzdelávacie programy. Súčasne sa tiež vytvárajú  nové kurzy určené pracovníkom štátnej správy v oblasti európskej integrácie, za ktoré v roku 2001 inštitúcia získava ocenenie Národnej rady SR.

1999

Začína česko-americko-slovenský projekt financovaný prostredníctvom USAID – Strategické plánovanie ekonomického rozvoja miest – participatívne plánovanie v pilotných slovenských mestách. Neskôr vzniká pre miestne a regionálne samosprávy zákonná povinnosť zostaviť plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Spolupráca s českým partnerom Berman Group trvá dodnes.

2001

Otvára sa prvý Program vzdelávania vo verejnej politike pre pracovníkov verejnej správy a tiež lídrov z mimovládneho sektora, ktorého cieľom je zvýšiť ich odbornosť a efektívnosť a tiež nadviazať spoluprácu medzi týmito sektormi. Program získava akreditáciu v rámci celoživotného vzdelávania.

2001

Hodnotiaca správa AINovy za roky 1997 – 2002 slúži ako podklad pre ďalšiu orientáciu inštitúcie. Od 1997 do 2004 ukončilo post-univerzitné ročné programy spolu 406 študentov. Od roku 2003 sa AINova začína orientovať predovšetkým na kratšie formy vzdelávania, včítane dištančného vzdelávania.

2003

AINova sa z Pálfyho kaštiela sťahuje do vlastných priestorov v susednej budove. Otvára akreditované vzdelávacie programy najmä pre pracovníkov verejnej správy a  profesijných organizácií: Tvorba a manažment projektov, Strategické plánovanie a manažment územia, Európska integrácia, Environmentálne právo a zapája sa do prvých projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

2004

Niekoľkoročná spolupráca so samosprávou Mesta Svätý Jur vedie k projektu obnovy historickej budovy bývalej Sokolovne v centre mesta, v ktorej vzniká informačné centrum. AINova spoluorganizuje viacero úspešných projektov zameraných na rozvoj Svätého Jura: čiastočná obnova Scheidlinovej záhrady, podpora separovaného zberu, príprava na budovanie cyklotrasy, projekt LIFE na ochranu Prírodnej rezervácie Šúr, náučný chodník o kultúrnom a prirodnom dedičstve mesta.  

2004

Experti AINovy tvoria nové vzdelávacie programy a projekty zamerané na prenos skúseností so vstupom do EÚ. V spolupráci s Európskym inštitútom pre verejnú správu (EIPA) a v rámci rozvojovej spolupráce SlovakAid ich realizujú najmä na Ukrajine, v Srbsku, Moldavsku, Čiernej Hore a vzdelávajú pracovníkov štátnej správy, učiteľov a občianske organizácie.

2005

Akredituje sa vzdelávací program Manažment lokalít Svetového dedičstva na Slovensku, ktorý prispieva k ochrane a rozvoju kultúrnych a prírodných lokalít, ktoré sú zapísané v zozname UNESCO. Kurz reaguje aj na potrebu vypracovať plány ich manažovania. Kurz realizovaný v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR je určený miestnym samosprávam, ale aj iným aktérom verejného a súkromného sektora, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre rozvoj danej lokality.

2007

Cena Európskej únie – ocenenie Europa Nostra za vzdelávanie a osvetu v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva je udelené AINove 5. júna 2009 v Taormine v Taliansku. Porota oceňuje AINovu za príkladné interdisciplinárne vzdelávacie a školiace činnosti, ktoré vyvinula v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a za propagáciu kultúrnych a environmentálnych hodnôt ako dôležitých európskych hodnôt.

2009

AINova sa stáva víťazom verejného obstarávania na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) hlavného mesta Bratislavy na roky 2010 – 2020. Pokračuje tak v poskytovaní tejto služby pre rôzne slovenské mestá: PHSR pre Trnavu na roky 2007 – 2013 a následne na roky 2014 – 2020, pre Prešov na roky 2008 – 2013, pre Bardejov 2007- 2013. Tvorba stratégií prebieha s dlhoročným partnerom AINovy – českou konzultačnou spoločnosťou Berman Group.

2009

Akredituje sa vzdelávací program Správa bytového fondu, ktorý v rokoch 2013-2019 absolvuje viac ako 400 správcov z celého Slovenska. Program vychádza z rozsiahleho slovensko-nemecko-rakúskeho projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti. Vzdelávanie správcov bytových domov sa od roku 2015 stáva požiadavkou zo zákona. Dlhodobým finančným partnerom AINovy v tejto téme je až dodnes Prvá stavebná sporiteľňa. 

2012

V rámci dlhodobej spolupráce s Mestom Bardejov sa tvorí Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013-2020 – Historické jadro mesta Bardejov, ktorý má za cieľ prispieť k účinnej ochrane a manažovaniu tohto dedičstva svetového významu a jeho zachovaniu pre budúce generácie. AINova spracúva plán v úzkej spolupráci s Mestom Bardejov, Krajským pamiatkovým úradom Prešov, Pamiatkovým úradom SR a miestnou riadiacou skupinou.

2013

Otvára sa nová téma – politika vzdelávania dospelých na Slovensku. Prostredníctvom projektov financovaných z programu Erasmus+ sa venujeme mapovaniu situácie na Slovensku v komparácii s inými krajinami EÚ. Vytvárame analýzy pre potreby Európskej komisie. Tvoríme tiež vzdelávacie programy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií – digitálnych, občianskych, sociálnych, ako aj kompetencií pre udržateľný rozvoj.

2014

AINova organizuje Festival Umenie a víno v rokoch 2014 až 2017, ktorý sa tematicky viaže na Svätý Jur a okolie, jeho históriu, pamiatky, významné historické osobnosti a súčasných regionálnych umelcov. Prebiehajú výstavy, prednášky, tvorivé dielne, prechádzky, koncerty, čítania a premietania, ktoré sú príležitosťou na vzdelávanie a osvetu.

2014

Vrcholí desaťročná séria seminárov v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku pre zástupcov regionálnych médií venovaných postaveniu Slovenska v EÚ, aktuálnym výzvam a otázkam. V nasledujúcom roku začíname spoluprácu s Kanceláriou Európskeho parlamentu na programe Ambasádorské školy EP, ktorý aktivizuje učiteľov i žiakov stredných škôl v téme európske občianstvo.

2015

Dva roky pred slovenským predsedníctvom v Rade EÚ realizuje AINova sériu seminárov pre štátnych úradníkov, ktoré ich odborne a jazykovo pripravujú na úlohy počas slovenského predsedníctva. Vzdelávanie prebieha v úzkej spolupráci s dlhodobým partnerom AINovy Európskym inštitútom pre verejnú správu (EIPA) v Luxemburgu ako aj Parlamentným inštitútom NR SR. 

2016

Nový strategický dokument AINovy na najbližších 10 rokov určuje tieto štyri piliere: kultúrne dedičstvo, aktívne európske občianstvo, dobrá správa vecí verejných, udržateľný rozvoj. Vo všetkých vzdelávacích a osvetových aktivitách sa AINova snaží rozvíjať aj kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie ako ich definuje Európsky parlament a Rada EÚ.

2018

Spúšťajú sa tri veľké projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ: Platforma ambasádorov a ambasádoriek Európskej demokratickej kultúry (AmbEDK), Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (MOVED) a Regionálna akadémia (REGIO).

2018

Prebieha už desiaty ročník Ocenenia za príkladnú obnovu, kde AINova v spolupráci s BSK a PSS oceňuje vlastníkov historických objektov v regióne. Desiate výročie oslavuje aj konferencia k Dňom Európskeho kultúrneho dedičstva, ktorú tradične organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s AINovou. K obom aktivitám vznikajú výročné publikácie. Prebieha aj piaty ročník Školy tradičných stavebných remesiel.

2019

AINova ukončuje dva veľké projekty Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry – AmbEDK a Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých – MOVED

2020

Počas pandémie Covidu AINova pokračuje v práci, skúšajú sa nové cesty výučby a nové spôsoby komunikácie. Škola regionálneho rozvoja, Príprava a riadenie projektov, Správa bytového fondu a jazykové kurzy sa presúvajú do online prostredia. Projekt MOVED sa uvádza v novoprijatej národnej Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva.

2021

AINova v spolupráci s Mestom Svätý Jur vydáva ďalšiu knihu zviazanú s miestnou komunitou – Čas barchesu a iné príbehy. Pokračuje tak v dlhom rade aktivít s mestom a pre mesto, ako je vydávanie publikácií a máp, tvorba náučného chodníka, divadelné a filmové predstavenia, diskusie, výstavy, osveta o mestskej rezervácii i prírodnej rezervácii Šúr. Prebieha už 10. kolo Školy tradičných stavebných remesiel, ktorého súčasťou je obnova vybraných častí historických budov vo vlastníctve mesta.

2022

Rok v znamení projektov Erasmus+: Úspešne končí SK-CZ-AT Heritage Train venovaný ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti kultúrneho dedičstva, pokračujú projekty zamerané na politiku vzdelávania dospelých LEAP a Learning Forward21, končí sa mobilitný projekt na budovanie interných kapacít, AINova on the Move. Výstavou kresieb Aleny Brunovskej si pripomíname 25. výročie spustenia prvých vzdelávacích programov v AINove v akademickom roku 1997/98.

2022
Míľniky v histórii AINovy v pdf

Ocenenia

Ocenenie Europa Nostra
Ocenenie NR SR
Ocenenie AIVD

Externý audit

AINova je každoročne auditovaná spoločnosťou PriceWaterhouse Coopers.

Náš tím tvorí množstvo domácich aj medzinárodných expertov a veľa iných významných osobností:

Správna rada

Ing. Boris Pavlačka

predseda správnej rady

Mag. Georg Kilzer

člen správnej rady

Dr. Richard Teichmann

člen správnej rady

Peter Ib Bruun Goldschmidt

člen správnej rady

Mgr. Dalibor Jakuš

člen správnej rady

David Marwan

Tím AINovy

Mgr. Lucia Gembešová

členka vedenia, konzultantka a projektová manažérka

Mgr. Marta Jendeková

členka vedenia, školiteľka a projektová manažérka

Mgr. Katarína Cigánová

lektorka a projektová manažérka

Mgr. Alžbeta Marková

manažérka jazykového vzdelávania

Mgr. Bernadeta Lörincová

asistentka projektovej manažérky

Ing. Zuzana Svítková

projektová manažérka

Mgr. Barbara Kollárová

projektová manažérka a lektorka

Helena Bakaljarová

externá poradkyňa, bývalá projektová manažérka

PhDr. Zuzana Štefániková

7. 3. 1955 – 2. 7. 2023

Sme členom a spolupracujeme s:

Medzinárodné organizácie a siete:
NISPACee – The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern EuropeEuropa Nostra – The Voice of Cultural Heritage in Europe
EIPA – European Institute for Public AdministrationEAEA – European Association for the Education of Adults
Domáce mimovládne organizácie a siete:
Ambrela – Platforma rozvojových organizáciíAIVD – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike
ZBHS – Združenie bytového hospodárstva SlovenskaZPOBD – Združenie na podporu obnovy bytových domov
AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúciíHVS – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Olymp – Olympiáda ľudských právOZ Malokarpatský región (MAS –miestna akčná skupina)
OOCR Malé Karpaty – Oblastná organizácia cestovného ruchu
Samosprávne orgány:
BSK – Bratislavský samosprávny krajTTSK – Trnavský samosprávny kraj
Štátna správa:
MŠVVŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; odbor celoživotného vzdelávaniaŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania; odbor európskych politík
MDV SR – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky; odbor koncepcie bývania a mestského rozvojaPÚ SR Pamiatkový ústav Slovenskej republiky
Akademická sféra:
SAV – Slovenská akadémia viedFiF UK – Katedra politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
UMB – Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciPU – Prešovská univerzita v Prešove