Vzdelávanie

Kontaktujte nás

Príprava a riadenie projektov – kombinovanou formou

Dátum: 18. 6. – 25. 6.
Miesto: Sv. Jur / online

Chcete financovať svoje zámery z plánu obnovy alebo Operačného programu Slovensko? Absolvujte vzdelávací program PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV a pripravte projektový zámer spolu s nami už počas školenia.

Viac informácií

Jazykové kurzy

Dátum: 8. 1. – 21. 6.
Miesto: AINova, Svätý Jur

Jazykové kurzy ponúkame pre verejnosť vo Svätom Jure a v okolí s cieľom zvýšiť jazykové zručnosti mládeže aj dospelých. Kurzy sa konajú každoročne v dvoch semestroch: od septembra do decembra a od januára do júna. Zároveň máme v ponuke kurzy pre firemných klientov.

Viac informácií

Kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov / Курс словацької мови для українців

Srdečne pozývame všetkých našich ukrajinských priateľov na kurz slovenského jazyka. Ми сердечно запрошуємо всіх наших українських друзів на курси словацької мови.

Viac informácií

Správa bytového fondu

Dátum: 9. 9. – 4. 11.
Miesto: Svätý Jur / online

Vzdelávací program bol vytvorený s cieľom prispieť k profesionalizácii správy bytového fondu na Slovensku. Osnovy boli načrtnuté už v rokoch 2005-2007 v rámci výskumného slovensko-nemecko-rakúskeho projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania. Projektu sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, profesijných združení a tiež experti z akademickej sféry.

Viac informácií

Škola tradičných stavebných remesiel 2023 – Vlhkosť a soli v historických objektoch – vybrané problémy a možné riešenia. Obnova fasád

Dátum: 5. 10. – 7. 10.
Miesto: AINova, Svätý Jur; Mestská pamiatková rezervácia Svätý Jur (praktické cvičenia na vybranom historickom objekte)

Predpokladom kvalitnej a udržateľnej obnovy historických stavieb je znalosť tradičných stavebných postupov a materiálov a tiež ovládanie zručností pri ich používaní. Škola remesiel preto už od roku 2014 ponúka v tejto oblasti vzdelávanie a tréning – prebehlo už niekoľko školení o tradičných vápenných technológiách a tiež o obnove drevených brán s využitím tradičných produktov na báze ľanového oleja. Školenie v roku 2023 je zamerané a tradičné stavebné technológie pri obnove historických fasád.

Viac informácií

Eurospeak – English for the EU

Miesto: AINova, Svätý Jur alebo podľa dohody. Termín: na vyžiadanie

Cieľom zvyčajne trojdenného kurzu je pomôcť účastníkom osvojiť si a rozvinúť špecifické jazykové zručnosti v anglickom jazyku, ktoré uplatnia počas plnenia pracovných úloh, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii. Kľúčovú úlohu zohráva komunikácia s členskými štátmi, inštitúciami EÚ, ako aj tretími stranami.

Viac informácií

Škola regionálneho rozvoja

Miesto: Online

Cieľom vzdelávacieho programu je prispieť k rozvoju kapacít v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja. Ide v ňom o prehĺbenie osobnostných a odborných kompetencií súčasných a budúcich pracovníkov v miestnom a regionálnom rozvoji na úrovni regiónov a okresov Slovenska. Takto prispievame k napĺňaniu aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja, kde sa uvádza potreba posilniť kapacity pre regionálny rozvoj a verejné investície a podporovať politiku vzdelávania v regionálnej politike na všetkých úrovniach správy štátu.

Viac informácií

AXESS – Zlepšenie kľúčových kompetencií potrebných pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

Miesto: voľne dostupné na www.axesslearning.eu

Digitálne technológie dramaticky menia spôsob života a práce Európanov. Súčasne však prinášajú mnohé výzvy: podľa Európskej komisie, viac ako 70 miliónov Európanov trpí nedostatočnými digitálnymi zručnosťami, a tým sú vystavení väčšiemu riziku nezamestnanosti, chudoby a sociálnej vylúčenosti.

Viac informácií

Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v Dunajskom regióne – eSchool4S

Miesto: voľne dostupné na www.ainova-moodle.sk

Cieľom projektu bolo vytvoriť multinárodnú sieť spájajúcu zástupcov vzdelávacieho sektora, pedagogických fakúlt, škôl, učiteľov a študentov za účelom spoločného vývoja, testovania, prezentovania a diseminácie inovatívnych e-learningových pedagogických postupov pre stredné školy v Dunajskom regióne v téme udržateľného rozvoja.

Viac informácií

EÚ v skratke

Miesto: AINova, Svätý Jur

Od nášho vstupu do Európskej únie v roku 2004 sme prešli kus cesty od pozície nováčika k súčasnej plnohodnotnej účasti- Aktivity vyplývajúce z členstva v Únii sa stali našou domácou agendou. Základné informácie o fungovaní EÚ patria k všeobecnému vzdelaniu každého občana SR, o to viac sa to týka všetkých pracovníkov orgánov štátnej správy, a tiež samosprávnych orgánov krajiny. Kurz má poskytnúť bezpečnú orientáciu vo fungovaní tohto nadnárodného zoskupenia, aké sú jeho právomoci a ako sa členské štáty podieľajú na formovaní politických stratégií vývoja EÚ, tvorbe legislatívy ktorá ju podporuje a implementácii, ktorá ju uvádza do života

Viac informácií

Zrealizované vzdelávacie programy

Ukončené programy
Ukončené školenia

Referencia

Publikácie a zborníky

Pozrite si našu bohatú publikačnú činnosť.

Naše publikácie