Vzdelávanie

Kontaktujte nás

Jazykové kurzy pre verejnosť

Dátum: 14. 9. – 18. 12.
Miesto: AINova, Svätý Jur

Jazykové kurzy ponúkame pre verejnosť vo Svätom Jure a v okolí s cieľom zvýšiť jazykové zručnosti mládeže aj dospelých. Kurzy sa konajú každoročne v dvoch semestroch: od septembra do decembra a od januára do júna.

Viac informácií

Správa bytového fondu

Miesto: AINova, Svätý Jur/ Termín: jeseň 2020

Vzdelávací program bol vytvorený s cieľom prispieť k profesionalizácii správy bytového fondu na Slovensku. Osnovy boli načrtnuté už v rokoch 2005-2007 v rámci výskumného slovensko-nemecko-rakúskeho projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania. Projektu sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, profesijných združení a tiež experti z akademickej sféry.

Viac informácií

Škola tradičných stavebných remesiel 2020 – obnova historických drevených okien

Dátum: 22. 10. – 24. 10.
Miesto: AINova, Svätý Jur (online prednášky); Mestská pamiatková rezervácia Svätý Jur (praktické cvičenia na vybranom historickom objekte)

Predpokladom kvalitnej a udržateľnej obnovy historických stavieb je znalosť tradičných stavebných postupov a materiálov a tiež ovládanie zručností pri ich používaní. Škola remesiel preto už od roku 2014 ponúka v tejto oblasti vzdelávanie a tréning – prebehlo už niekoľko školení o tradičných vápenných technológiách a tiež o obnove drevených brán s využitím tradičných produktov na báze ľanového oleja. Školenie v roku 2020 je zamerané na obnovu historických drevených okien.

Viac informácií

Príprava a riadenie projektov

Dátum: 21. 9. – 25. 9.
Miesto: AINova, Svätý Jur alebo podľa dohody

Chcete financovať svoje zámery z európskych fondov v najbližších rokoch? Absolvujte vzdelávací program PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV, ktorý je postavený na praktickej príprave projektov už počas školenia. Najbližšie termíny: 21. – 25. 9. 2020 ALEBO 9. – 13. 11. 2020

Viac informácií

Eurospeak – English for the EU

Miesto: AINova, Svätý Jur alebo podľa dohody. Termín: na vyžiadanie

Cieľom zvyčajne trojdenného kurzu je pomôcť účastníkom osvojiť si a rozvinúť špecifické jazykové zručnosti v anglickom jazyku, ktoré uplatnia počas plnenia pracovných úloh, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii. Kľúčovú úlohu zohráva komunikácia s členskými štátmi, inštitúciami EÚ, ako aj tretími stranami.

Viac informácií

Jazykové kurzy pre firemných klientov

Miesto: V sídle firmy alebo podľa dohody. Termín: na vyžiadanie

Jazykové kurzy pre firemných klientov vznikli ako reakcia na záujem firiem o zlepšovanie jazykových zručností svojich zamestnancov.

Viac informácií

Škola regionálneho rozvoja

Miesto: AINova, Svätý Jur v kombinácií online/ Termín: jar 2021

Cieľom vzdelávacieho programu je prispieť k rozvoju kapacít v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja. Ide v ňom o prehĺbenie osobnostných a odborných kompetencií súčasných a budúcich pracovníkov v miestnom a regionálnom rozvoji na úrovni regiónov a okresov Slovenska. Takto prispievame k napĺňaniu aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja, kde sa uvádza potreba posilniť kapacity pre regionálny rozvoj a verejné investície a podporovať politiku vzdelávania v regionálnej politike na všetkých úrovniach správy štátu.

Viac informácií

AXESS – Zlepšenie kľúčových kompetencií potrebných pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

Miesto: voľne dostupné na www.axesslearning.eu

Digitálne technológie dramaticky menia spôsob života a práce Európanov. Súčasne však prinášajú mnohé výzvy: podľa Európskej komisie, viac ako 70 miliónov Európanov trpí nedostatočnými digitálnymi zručnosťami, a tým sú vystavení väčšiemu riziku nezamestnanosti, chudoby a sociálnej vylúčenosti.

Viac informácií

Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v Dunajskom regióne – eSchool4S

Miesto: voľne dostupné na www.ainova-moodle.sk

Cieľom projektu bolo vytvoriť multinárodnú sieť spájajúcu zástupcov vzdelávacieho sektora, pedagogických fakúlt, škôl, učiteľov a študentov za účelom spoločného vývoja, testovania, prezentovania a diseminácie inovatívnych e-learningových pedagogických postupov pre stredné školy v Dunajskom regióne v téme udržateľného rozvoja.

Viac informácií

EÚ v skratke

Miesto: AINova, Svätý Jur

Od nášho vstupu do Európskej únie v roku 2004 sme prešli kus cesty od pozície nováčika k súčasnej plnohodnotnej účasti- Aktivity vyplývajúce z členstva v Únii sa stali našou domácou agendou. Základné informácie o fungovaní EÚ patria k všeobecnému vzdelaniu každého občana SR, o to viac sa to týka všetkých pracovníkov orgánov štátnej správy, a tiež samosprávnych orgánov krajiny. Kurz má poskytnúť bezpečnú orientáciu vo fungovaní tohto nadnárodného zoskupenia, aké sú jeho právomoci a ako sa členské štáty podieľajú na formovaní politických stratégií vývoja EÚ, tvorbe legislatívy ktorá ju podporuje a implementácii, ktorá ju uvádza do života

Viac informácií

Zrealizované vzdelávacie programy

Ukončené programy

Referencia

Publikácie a zborníky

Pozrite si našu bohatú publikačnú činnosť.

Naše publikácie