Kontaktné údaje

Správa bytového fondu

Termín:

Termíny sústredení: 28. – 30. september 2020 (pon. – str.); 12. – 14. október 2020 (pon. – str.); 2. – 4. november 2020 (pon. – str.); 19. – 20. november 2020 (štvr. – pia.).

Nábor bol ukončený 31. 7. 2020. Program práve prebieha a je plne obsadený. Ďalšie kolo je plánované na jar roku 2021.

Prečo tento program?

Vzdelávací program bol vytvorený s cieľom prispieť k profesionalizácii správy bytového fondu na Slovensku. Osnovy boli načrtnuté už v rokoch 2005 – 2007 v rámci výskumného slovensko-nemecko-rakúskeho projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania. Projektu sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, združení správcov a tiež experti z akademického prostredia, bankovej sféry a odborných inštitúcií. Prieskum realizovaný v rámci projektu potvrdil o. i. aj potrebu vzdelávania v tejto oblasti. V roku 2015 sa absolvovanie vzdelávacieho programu stalo požiadavkou zo zákona (Zákona o správcoch bytových domov č. 246/2015 Z. z.).

Čím je program výnimočný?

Akreditovaný program ponúka kvalitných lektorov a lektorky z radov relevantných ministerstiev, profesijných združení správcov a odborných inštitúcií, ponúka vedomosti z akademického prostredia a súčasne aj skúsenosti z praxe. Program bol akreditovaný už v roku 2012 a prebieha kontinuálne od roku 2013 až dodnes. Za obdobie rokov 2013 – 2019 sa v ňom vyškolilo už viac ako 400 správcov z celého Slovenska. Odbornou garantkou vzdelávacieho programu je Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD., bývalá dlhoročná generálna riaditeľka Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR. Program získal akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už v roku 2012 a opätovne bol akreditovaný v roku 2017.                                                                             

Pre koho je tento program určený?

  • stavebné bytové družstvá
  • mestské alebo súkromné správcovské spoločnosti 
  • predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • iné relevantné subjekty, ktoré sú zapojené do prevádzky, údržby a opráv bytových domov a tiež do procesu ich obnovy a modernizácie

Obsah vzdelávacieho programu:

1. Základné právne predpisy k správe bytových domov

2. Administratívne zabezpečenie správy

3. Odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov

4. Finančný manažment a hospodárenie

5. Sociálny manažment

6. Manažment kvality

Vzdelávacie výstupy:

Absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov. Zvláštny dôraz je kladený na získanie praktických vedomostí a zručností z oblasti hospodárenia, obnovy a modernizácie bytového fondu, úspešnej komunikácie s klientmi/obyvateľmi bytových domov a celkove zvyšovania kvality správy.

Poplatok:

Poplatok (školné) je 750 EUR. V prípade, že ste členom ZBHS, alebo SZBD, tak Vám uvedené združenia môžu poskytnúť príspevok na školné.

Prihláška:

PRIHLASKA-na-SBF-2020-final.docx

Donori a partneri:

Vývoj vzdelávacieho programu začal vďaka medzinárodnému slovensko-nemecko-rakúskeho projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania (2005 – 2007),  ktorý AINova realizovala vďaka finančnej podpore nemeckého Spolkového ministerstva pre dopravu, výstavbu a bývanie, rakúskeho Spolkového ministerstva hospodárstva a práce a tiež Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Prvej stavebnej sporiteľne. Zostavenie podrobného obsahu vzdelávacieho programu bolo spolufinancované z Fondu PSS, a. s. na rozvoj bytového hospodárstva SR. Prvá stavebná sporiteľňa je tiež dlhodobým finančným partnerom aj pri realizácii vzdelávacieho programu, od roku 2013 až dodnes. Čiastočnú podporu poskytli tiež spoločnosti UNIQA a ALLIANZ. 

Dokumenty na stiahnutie:

Náborový leták na rok 2020
Správa z výskumného projektu

Spolupracujúce subjekty:

Poradná skupina medzinárodného projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania

MDV SR / Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky                                                                 

MF SR / Ministerstvo financií Slovenskej republiky                                                                                         

SZBD / Slovenský zväz bytových družstiev                                                                                                      

ZBHS / Združenie bytového hospodárstva na Slovensku                                                                                   

ZSVB / Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku                                                                     

IB / Inštitút bývania, o. z., Slovensko                                                                                                                 

SvF STU / Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity                                                                          

SKSI / Slovenská komora stavebných inžinierov                                                                                              

ZpPOBD / Združenie pre podporu obnovy bytových domov                                                                             

ZMOS / Združenie miest a obcí Slovenska                                                                                                              

PSS, a. s. / Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Slovensko                                                                                      

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Slovensko                                                                                                    

AG-Expert, s. r. o. – správcovská spoločnosť

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.