Contact details

EÚ v skratke

Termín:

Dvojdňový program je k dispozícii na vyžiadanie.

Prečo tento kurz? 

Slovensko je členom Európskej únie od roku 2004 rokov. Od nášho vstupu sme prešli kus cesty od pozície nováčika, k súčasnej plnohodnotnej účasti na všetkých úrovniach a všetkých fórach európskeho politického, ekonomického aj spoločenského života. Aktivity vyplývajúce z členstva v Únii sa stali našou domácou agendou. Základné informácie o fungovaní EÚ patria k všeobecnému vzdelaniu každého občana SR, o to viac sa to týka všetkých pracovníkov orgánov štátnej správy, a tiež samosprávnych orgánov krajiny. Kurz má poskytnúť bezpečnú orientáciu vo fungovaní tohto nadnárodného zoskupenia, aké sú jeho právomoci a ako sa členské štáty podieľajú na formovaní politických stratégií vývoja EÚ, tvorbe legislatívy ktorá ju podporuje a implementácii, ktorá ju uvádza do života.  

Obsah vzdelávacieho kurzu:                

Dvojdňový kurz využíva rôzne vzdelávacie metódy, v záujme pevnejšieho ukotvenia poskytnutých informácií. Od základných prezentácií sprevádzaných IK technológiami, cez skupinové zadania, súťaž, až po simuláciu aktuálneho legislatívneho procesu. Podľa potreby je možné kurz skrátiť alebo rozšíriť.

Základný prehľad

Prehľad historického vývoja európskej integrácie

Realizácia cieľov EÚ prostredníctvom spoločných politík

Financovanie politík EÚ – rozpočet EÚ

Inštitucionálny rámec EÚ/ES – základné inštitúcie a ich úlohy v legislatívnom procese – Európsky parlament, Rada ministrov EÚ, Európska komisia

Právny systém EÚ

Pramene práva EÚ – Zmluvy a sekundárna legislatíva

Európsky súdny dvor – postavenie a úlohy

Implementácia legislatívy EÚ na Slovensku – povinnosti členských štátov, následky neplnenia si povinností, úloha Komisie a Súdneho dvora

Občianstvo EÚ

Vyplývajúce práva a povinnosti

Aktuálne stratégie EÚ a nástroje na ich realizáciu

Téma/témy podľa zadania objednávateľov kurzu.

Pre koho je kurz určený?

Predovšetkým pre pracovníkov centrálnej štátnej správy, ktorí spolupracujú s európskymi inštitúciami, pre členov samosprávy, ktorí uvádzajú do každodenného života 70 % legislatívy, ktorá vzniká na pôde EÚ. Vhodný je napríklad aj pre záujemcov o prácu v európskych inštitúciách. Nakoniec je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem osvojiť si základné informácie o právomociach a fungovaní EÚ.

Poplatok:   

Cena kurzu zahŕňa intenzívnu výučbu počas dvoch dní, študijné materiály, osobná spätná väzba, certifikát.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.