Contact details

Eurospeak – English for the EU

Termín:

Trojdňový kurz je k dispozícii na vyžiadanie.

Prečo tento kurz?

Cieľom zvyčajne trojdňového kurzu je pomôcť účastníkom osvojiť si a rozvinúť špecifické jazykové zručnosti v anglickom jazyku, ktoré uplatnia počas plnenia pracovných úloh, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii. Kľúčovú úlohu zohráva komunikácia s členskými štátmi, inštitúciami EÚ, ako aj tretími stranami.

Čím je kurz výnimočný?

Postup rokovaní, presadzovanie národných záujmov a nachádzanie riešení závisí od efektívneho priebehu zasadnutí pracovných skupín. Zdvorilá asertívnosť, zrozumiteľnosť a presnosť vo vyjadrovaní prispievajú k úspechu rokovaní. Mnoho rozhovorov prebieha v kuloároch a počas prestávok medzi zasadnutiami. Často práve tam, „pri káve“, sa v rámci neformálnej diskusie nájdu vhodné riešenia.

Pre koho je tento kurz určený?

Predovšetkým pre pracovníkov ústrednej štátnej správy, ktorí spolupracujú s európskymi inštitúciami. Vhodný je aj pre záujemcov o prácu v európskych inštitúciách. Nakoniec je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem osvojiť si pravidlá a slovnú zásobu pre korektnú ústnu aj písomnú komunikáciu v angličtine.

Obsah vzdelávacieho kurzu:

Kurz sa venuje nasledovným témam:

  • úradný jazyk rokovaní (vhodná formulácia otázok, právnická angličtina, vedenie zasadnutí, zhrnutie diskusií, prezentácia záverov, atď.)
  • písomný prejav (používanie „šablón“ pre rozličné písomné útvary, špecifické frázy pre tvorbu programu, uvítaciu reč, tlačové konferencie, atď. )
  • neformálny jazyk (bežná spoločenská konverzácia, telefonická konverzácia, atď.)

Použitá metodológia:

  • práca s konkrétnymi dokumentmi a pracovnými materiálmi
  • aktívne zapojenie účastníkov do prípravy, tvorby a prezentácie tréningových zadaní
  • nakrúcanie simulovaných rokovaní a následná spoločná analýza videozáznamov
  • okamžitá a individualizovaná jazyková spätná väzba

Vzdelávacie výstupy:

Rozvinutie profesionálnej schopnosti korektne anglicky komunikovať.


V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.