Contact details

Eurospeak – English for the EU

Termín:

Trojdňový kurz je k dispozícii na vyžiadanie.

Prečo tento kurz?

Cieľom zvyčajne trojdňového kurzu je pomôcť účastníkom osvojiť si a rozvinúť špecifické jazykové zručnosti v anglickom jazyku, ktoré uplatnia počas plnenia pracovných úloh, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii. Kľúčovú úlohu zohráva komunikácia s členskými štátmi, inštitúciami EÚ, ako aj tretími stranami.

Čím je kurz výnimočný?

Postup rokovaní, presadzovanie národných záujmov a nachádzanie riešení závisí od efektívneho priebehu zasadnutí pracovných skupín. Zdvorilá asertívnosť, zrozumiteľnosť a presnosť vo vyjadrovaní prispievajú k úspechu rokovaní. Mnoho rozhovorov prebieha v kuloároch a počas prestávok medzi zasadnutiami. Často práve tam, „pri káve“, sa v rámci neformálnej diskusie nájdu vhodné riešenia.

Pre koho je tento kurz určený?

Predovšetkým pre pracovníkov ústrednej štátnej správy, ktorí spolupracujú s európskymi inštitúciami. Vhodný je aj pre záujemcov o prácu v európskych inštitúciách. Nakoniec je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem osvojiť si pravidlá a slovnú zásobu pre korektnú ústnu aj písomnú komunikáciu v angličtine.

Obsah vzdelávacieho kurzu:

Kurz sa počas 3 dní trvania venuje nasledovným témam:

  • úradný jazyk rokovaní (vhodná formulácia otázok, právnická angličtina, vedenie zasadnutí, zhrnutie diskusií, prezentácia záverov, atď.)
  • písomný prejav (používanie „šablón“ pre rozličné písomné útvary, špecifické frázy pre tvorbu programu, uvítaciu reč, tlačové konferencie, atď. )
  • neformálny jazyk (bežná spoločenská konverzácia, telefonická konverzácia, atď.)

Použitá metodológia:

  • práca s konkrétnymi dokumentmi a pracovnými materiálmi
  • aktívne zapojenie účastníkov do prípravy, tvorby a prezentácie tréningových zadaní
  • nakrúcanie simulovaných rokovaní a následná spoločná analýza videozáznamov
  • okamžitá a individualizovaná jazyková spätná väzba

Vzdelávacie výstupy:

Rozvinutie profesionálnej schopnosti korektne anglicky komunikovať.

Poplatok:

420 EUR (intenzívna výučba počas troch dní, študijné materiály, osobná spätná väzba, certifikát)

Lektori: 

Lektorka Brigid McGrath (Írsko, Rakúsko)

Lektorka angličtiny a komunikačných zručností s vyše 30-ročnými skúsenosťami vo výučbe jazyka v krajinách Európy a vo frankofónnej časti Afriky. V súčasnosti pôsobí v Rakúsku. Pripravila, prezentovala a lektorovala kurzy „English for the EU Council Presidency“ pre prípravu na predsedníctvo Rakúska (dve obdobia), Francúzska, Slovinska, Maďarska a Česka. Pravidelne vyučuje klientov z oblasti štátnej správy, politiky, ekonomickej diplomacie, zástupcov malých a stredných podnikov, sociálnych partnerov a manažmentu nadnárodných spoločnostiach. Pripravuje tiež kandidátov, ktorí sa hlásia na konkurzy EPSO, Európskeho úradu pre výber pracovníkov.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.