Škola regionálneho rozvoja

Prečo tento kurz?

Cieľom vzdelávacieho programu je prispieť k rozvoju kapacít v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja.  Ide v ňom o prehĺbenie osobnostných a odborných kompetencií súčasných a budúcich pracovníkov v miestnom a regionálnom rozvoji na úrovni regiónov a okresov Slovenska. Takto prispievame k napĺňaniu aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja, kde sa uvádza potreba posilniť kapacity pre regionálny rozvoj a verejné investície a podporovať politiku vzdelávania v regionálnej politike na všetkých úrovniach správy štátu.

Čím je kurz výnimočný? 

AINova sa už v roku 2000 začala zaoberať metódou participatívneho plánovania strategických  plánov ekonomického rozvoja miest. Spolu s českým partnerom, konzultačnou spoločnosťou  Berman Group, sa podieľala  na zostavení plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) pre niekoľko slovenských miest, napr. Bratislava, Trnava, Bardejov, Martin. Na základe týchto praktických skúseností vznikol i vzdelávací program Škola regionálneho rozvoja.

Pre koho je tento kurz určený?

Program je určený predovšetkým pre súčasných a budúcich pracovníkov samospráv, ako aj ďalších inštitúcií, ktoré sa do strategického plánovania daného územia zapájajú, ako sú regionálne rozvojové agentúry, združenie obcí, a pod.

Obsah vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré sa budú realizovať v niekoľkodňových sústredeniach, pričom časť sa realizuje online formou.

Základné moduly:

Regionálny rozvoj na úrovni EÚ

Miestny a regionálny rozvoj 

Strategické participatívne plánovanie

Projektový manažment  

Moduly na prehlbovanie kľúčových kompetencií:

Význam digitálnej kompetencie pre regionálny rozvoj

Iniciatívnosť, podnikavosť

Kultúrne, občianske a spoločenské kompetencie

Vzdelávacie výstupy:

Absolventi vzdelávacieho programu nadobudnú tieto vedomosti, zručnosti a postoje:

Vedomosti o hlavných stratégiách týkajúcich sa regionálneho rozvoja na úrovni EÚ, o spôsobe fungovania inštitúcií EÚ, viacúrovňovom rozhodovaní a prijímaní legislatívy. Prehľad o strategických dokumentoch v oblasti regionálneho rozvoja v SR a programových dokumentoch implementácie EŠIF v SR a ďalších stratégiách. Prehľad o miestnom a regionálnom ekonomickom rozvoji (teoretické základy miestneho a regionálneho rozvoja; faktory, ktoré sú pre rozvoj územia významné; identifikácia hlavných lokálnych a regionálnych problémov v súvislostiach; plánovanie príslušných politík a intervencií na ovplyvnenie rozvoja územia)

Zručnosti v oblastiach: Participatívne strategické plánovanie, projektový manažment, iniciatívnosť a podnikavosť, digitálne zručnosti, občianske a spoločenské kompetencie; kultúrne kompetencie.

Postoje: Chápanie cieľa regionálneho rozvoja a celého snaženia verejnej správy ako služby občanovi, vedúcim k zvýšenia úrovne služieb pre občanov a kvality ich života.

Poplatok za kurz:

Vzdelávací program sa pilotne realizuje v rámci projektu Regionálna akadémia financovaného z OP Ľudské zdroje, číslo Z312011G198 a je bez poplatku.

EÚ v skratke

Prečo tento kurz?: 

Slovensko je členom Európskej únie od roku 2004 rokov. Od nášho vstupu sme prešli kus cesty od pozície nováčika, k súčasnej  plnohodnotnej účasti na všetkých úrovniach  a všetkých fórach európskeho politického, ekonomického aj spoločenského života. Aktivity vyplývajúce z členstva v Únii sa stali našou domácou agendou. Základné informácie o fungovaní EÚ   patria k všeobecnému vzdelaniu každého občana SR, o to viac sa to týka všetkých pracovníkov  orgánov štátnej správy, a tiež samosprávnych orgánov krajiny. Kurz má poskytnúť bezpečnú orientáciu vo fungovaní tohto nadnárodného zoskupenia, aké sú jeho právomoci a ako sa členské štáty podieľajú na formovaní politických stratégií  vývoja EÚ, tvorbe legislatívy ktorá ju podporuje a implementácii, ktorá ju uvádza do života.  

Obsah vzdelávacieho kurzu:                

2-dňový kurz využíva rôzne vzdelávacie metódy, v záujme pevnejšieho ukotvenia poskytnutých informácií. Od základných prezentácií sprevádzaných IK technológiami, cez skupinové zadania, súťaž, až po simuláciu aktuálneho legislatívneho procesu. Podľa potreby je možné kurz skrátiť alebo rozšíriť.

Základný prehľad

Prehľad historického vývoja európskej integrácie

Realizácia cieľov EÚ prostredníctvom spoločných politík

Financovanie politík EÚ – rozpočet EÚ

Inštitucionálny rámec EÚ/ES – základné inštitúcie a ich úlohy v legislatívnom procese – Európsky parlament, Rada ministrov EÚ, Európska komisia

Právny systém EÚ

Pramene práva EÚ – Zmluvy a sekundárna legislatíva

Európsky súdny dvor – postavenie a úlohy

Implementácia legislatívy EÚ na Slovensku – povinnosti členských štátov, následky neplnenia si povinností, úloha Komisie a Súdneho dvora

Občianstvo EÚ

Vyplývajúce práva a povinnosti

Aktuálne stratégie EÚ a nástroje na ich realizáciu

Téma/y podľa zadania objednávateľov kurzu.

Pre koho je kurz určený:

Predovšetkým pre pracovníkov centrálnej štátnej správy, ktorí spolupracujú s európskymi inštitúciami, pre členov samosprávy, ktorí uvádzajú do každodenného života 70% legislatívy, ktorá vzniká na pôde EÚ. Vhodný je napríklad aj pre záujemcov o prácu v európskych inštitúciách. Nakoniec je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem osvojiť si základné informácie o právomociach a fungovaní EÚ.

Poplatok za kurz:   

Cena kurzu zahŕňa intenzívnu výučbu počas dvoch dní, študijné materiály, osobná spätná väzba, certifikát.

Jazykové kurzy pre firemných klientov

Prečo tento kurz?

Jazykové kurzy pre firemných klientov vznikli ako reakcia na záujem firiem o zlepšovanie jazykových zručností svojich zamestnancov.

Čím je kurz výnimočný:

Špecializovaný kurz je pripravený podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Pre koho je tento kurz určený:

pre zamestnancov firiem

Obsah vzdelávacieho kurzu: 

Špecializovaný kurz podľa požiadaviek klienta (všeobecná komunikácia, Business English a pod.)

Poplatok za kurz:

Podľa dohody.

AXESS – Zlepšenie kľúčových kompetencií potrebných pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

Prečo tento kurz?:

Digitálne technológie dramaticky menia spôsob života a práce Európanov. Súčasne však prinášajú mnohé výzvy: podľa Európskej komisie, viac ako 70 miliónov Európanov trpí nedostatočnými digitálnymi zručnosťami, a tým sú vystavení väčšiemu riziku nezamestnanosti, chudoby a sociálnej vylúčenosti.

Čím je kurz výnimočný:

Digitálne zručnosti nie sú len o používaní IKT, ale obsahujú aj kompetencie popísané v dokumente “Digital Competence Framework DigComp 2.0” v nasledujúcich 5 oblastiach: Informačná & dátová gramotnosť, Komunikácia & spolupráca, Tvorba digitálnych obsahov, Bezpečnosť a Riešenie problémov.

Pre koho je tento kurz určený?

Vytvorenie kurzu bolo motivované pomocou ženám vrátiť sa do pracovného procesu po prestávke. Avšak cieľová skupina je neobmedzená a jednotlivé moduly môžu byť užitočné pre širokú verejnosť.

Obsah vzdelávacieho kurzu:

Na platforme AXESS www.axesslearning.eu nájdete 10 vzdelávacích modulov:

 1. Identifikácia problému: ako identifikovať skutočný problém. Definovať okolnosti, súvislosti a cieľ.
 2. Plán aktivít a manažment projektu
 3. Kreatívne využívanie digitálnych technológií
 4. Spravovanie informácií
 5. Digitálne zručnosti
 6. Interakcie prostredníctvom digitálnych technológií
 7. Zamestnateľnosť, samostatná zárobková činnosť a podnikanie
 8. Pracovné príležitosti na sociálnych médiách
 9. Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj
 10. Zvyšovanie informovanosti o otvorenej vláde

Výstupy kurzu:

Podľa zvoleného modulu kurz rozvinie novú zručnosť, napr. vytvoriť webovú   stránku, efektívne vyhľadávať informácie na internete, riadiť projekt.

Poplatok za kurz:

Celý kurz i jednotlivé moduly je možné využívať zdarma.    

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Príručku pre vzdelávanie pomocou platformy AXESS si môžete stiahnuť TU:

Správa bytového fondu

Prečo vznikol tento program?:

Vzdelávací program bol vytvorený s cieľom prispieť k profesionalizácii správy bytového fondu na Slovensku. Osnovy boli načrtnuté už v rokoch 2005-2007 v rámci výskumného slovensko-nemecko-rakúskeho projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania. Projektu sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, združení správcov a tiež experti z akademického prostredia, bankovej sféry a odborných inštitúcií. Prieskum realizovaný v rámci projektu potvrdil o. i. aj potrebu vzdelávania v tejto oblasti. V roku 2015 sa absolvovanie vzdelávacieho programu stalo požiadavkou zo zákona (Zákona o správcoch bytových domov č. 246/2015 Z. z.).

Čím je program výnimočný?:

Akreditovaný program ponúka kvalitných lektorov a lektorky z radov relevantných ministerstiev, profesijných združení správcov a odborných inštitúcií, ponúka vedomosti z akademického prostredia a súčasne aj skúsenosti z praxe. Program bol akreditovaný už v roku 2012 a prebieha kontinuálne od roku 2013 až dodnes. Za obdobie rokov 2013-2019 sa v ňom vyškolilo už viac ako 400 správcov z celého Slovenska. Odbornou garantkou vzdelávacieho programu je Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD., bývalá dlhoročná generálna riaditeľka Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR. Program získal akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR už v roku 2012 a opätovne bol akreditovaný v roku 2017.                                                                                         

Pre koho je tento program určený?

 • stavebné bytové družstvá
 • mestské alebo súkromné správcovské spoločnosti 
 • predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • iné relevantné subjekty, ktoré sú zapojené do prevádzky, údržby a opráv bytových domov a tiež do procesu ich obnovy a modernizácie(cieľové skupiny)

Obsah vzdelávacieho programu:

1. Základné …..ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY K SPRÁVE BYTOVÝCH DOMOV – 20 hod.

2. tematický blok: ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE SPRÁVY – 15 hod.

3. tematický blok: ODBORNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SPRÁVY A PREVÁDZKY BUDOV – 17 hod.

4. tematický blok: FINANČNÝ MANAŽMENT A HOSPODÁRENIE – 16 hod.

5. tematický blok: SOCIÁLNY MANAŽMENT – 10 hod.

6. tematický blok: MANAŽMENT KVALITY – 12 hod.

Vzdelávacie výstupy:

Absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov. Zvláštny dôraz je kladený na získanie praktických vedomostí a zručností z oblasti hospodárenia, obnovy a modernizácie bytového fondu, úspešnej komunikácie s klientmi/obyvateľmi bytových domov a celkove zvyšovania kvality správy.

Poplatok za vzdelávací program:

Poplatok za vzdelávací program (školné) je 750,- EUR. Poznámka: V prípade, že ste členom ZBHS, alebo SZBD, tak Vám uvedené združenia môžu poskytnúť príspevok na školné.

Donori a partneri:

Vývoj vzdelávacieho programu začal vďaka medzinárodnému slovensko-nemecko-rakúskeho projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania (2005-2007),  ktorý AINova realizovala vďaka finančnej podpore nemeckého Spolkového ministerstva pre dopravu, výstavbu a bývanie, rakúskeho Spolkového ministerstva hospodárstva a práce a tiež Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Prvej stavebnej sporiteľne. Zostavenie podrobného obsahu vzdelávacieho programu bolo spolufinancované z Fondu PSS, a. s. na rozvoj bytového hospodárstva SR.  Prvá stavebná sporiteľňa je tiež dlhodobým finančným partnerom aj pri realizácii vzdelávacieho programu, od roku 2013 až dodnes. Čiastočnú podporu poskytli tiež spoločnosti UNIQA a ALLIANZ. 

Dokumenty na stiahnutie:

Náborový leták na rok 2020
Správa z výskumného projektu

Galéria:

PRIPRAVUJEME

Spolupracujúce subjekty:

Poradná skupina medzinárodného projektu Analýza efektívnosti správy bytového fondu na Slovensku a návrh ďalšieho vzdelávania

MDV SR – – – _ ň §(NAJST SPOJVNIK) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky                                                                 

MF SR / Ministerstvo financií Slovenskej republiky                                                                                         

SZBD / Slovenský zväz bytových družstiev                                                                                                      

ZBHS / Združenie bytového hospodárstva na Slovensku                                                                                   

ZSVB / Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku                                                                     

IB / Inštitút bývania, o. z., Slovensko                                                                                                                 

SvF STU / Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity                                                                          

SKSI / Slovenská komora stavebných inžinierov                                                                                              

ZpPOBD / Združenie pre podporu obnovy bytových domov                                                                             

ZMOS / Združenie miest a obcí Slovenska                                                                                                              

PSS, a. s. / Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Slovensko                                                                                      

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Slovensko                                                                                                    

AG-Expert, s. r. o. – správcovská spoločnosť

Tréning mentorov a asistentov učiteľov – MentorT

Cieľ:

Projekt sa zameriaval na prenos skúseností belgického partnera v oblasti prípravy „mentorov“ (asistentov učiteľov) na ostatné partnerské inštitúcie v projekte. Táto skúsenosť sa transformovala do vzdelávacieho kurzu mentoringu, ktorý je možné aplikovať na rôzne skupiny jednotlivcov, v našom prípade mladých ľudí, ktorí sa boria  v živote s telesným, duševným alebo sociálnym znevýhodnením. Celkový cieľ projektu bolo zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí.

Východisko:

Princíp vzájomnej pomoci medzi ľuďmi, ktorí  majú osobnú skúsenosť s určitým hendikepom, sa v našom prostredí profesionálne nevyužíva. Od asistentov, ktorí vypomáhajú telesne alebo duševne znevýhodneným jednotlivcom pri vzdelávaní,  sa vyžaduje špecializované vysokoškolské vzdelanie. Na rozdiel od tejto praxe, belgická skúsenosť využíva spoluprácu s vybranými jednotlivcami, ktorým sa napriek rôznym hendikepom podarilo úspešne sa uplatniť v živote a túto svoju skúsenosť neformálnym spôsobom sprostredkúvajú podobne postihnutým jednotlivcom.

Cieľové skupiny:

Každý z partnerov si zvolil svoju cieľovú skupinu napr.:

 • znevýhodnení mladí ľudia z dôvodov zdravotných, sociálnych alebo geografických
 • slobodné matky a  týrané ženy
 • nezamestnaní bez ukončeného základného vzdelania
 • mladí ľudia žijúci na vidieku

AINova si zvolila ako cieľovú skupinu:

 • ľudí so zrakovým postihom, slabozrakých a nevidiacich

Aktivity a výstupy:

Aktivity projektu boli postavené na výsledkoch analýzy potrieb, ktorá bola v priebehu decembra 2012-februára 2013 vypracovaná v každej partnerskej krajine:

 • správa o úlohe a postavení mentorov/asistentov učiteľov v partnerských krajinách
 • súbor tréningových materiálov a odbornej literatúry
 • vzdelávací kurz pre mentorov s príručkou na použitie a hodnotiacimi kritériami
 • pilotné testovanie kurzu vo všetkých partnerských krajinách pre špecificky vybrané znevýhodnené skupiny mladých ľudí
 • preklad vzdelávacieho modulu do národných jazykov

Financovanie:

Projekt sa realizoval v rokoch 2012-2014 v rámci Programu celoživotného vzdelávania – Leonardo da Vinci – Transfer inovácií č. 2012-1-TR1-LEO05-35164. Koordinátorom projektu bola turecká inštitúcia vzdelávania dospelých Yenisehir Halk Eğitim Merkezi a partnermi boli inštitúcie vzdelávania dospelých z Belgicka, Španielska, Francúzska, Rumunska (2 partneri), Litvy a zo Slovenska (AINova). Celkový rozpočet projektu bol 334 428 EUR, z toho 28 776 EUE pre AINovu .

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Správa o úlohe a postavení mentorov/asistentov učiteľov v partnerských krajinách.
Príručka k vzdelávaciemu programu
Príručka k vzdelávaciemu programu (anglická verzia)

Galéria:

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Yenisehir Halk Egitim Merkezi / TR – koordinátor projektu

CDO NOORD / BE

Lopez de Santiago Consultores S.L. / ES

Asociata Oamenilor de Afaceri Arges / RO

GruGrupul Scolar de Prelucrarea Lemnului Constantin Brancusi / RO

UAB „Globalios idejos“ / LT  AINova/SK

Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v Dunajskom regióne – eSchool4S

Prečo tento kurz?:

Cieľom projektu bolo vytvoriť multinárodnú sieť spájajúcu zástupcov vzdelávacieho sektora, pedagogických fakúlt, škôl, učiteľov a študentov za účelom spoločného vývoja, testovania, prezentovania a diseminácie inovatívnych e-learningových pedagogických postupov pre stredné školy v Dunajskom regióne v téme udržateľného rozvoja. Očakávané dopady projektu zahŕňali zvýšené povedomie učiteľov aj študentov o stratégiách EÚ, zlepšené IT kompetencie, sociálne zručnosti, postoje, a hodnoty, zvýšené porozumenie prepojenia ekonomických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych aspektov ako aj podporené nové partnerstvá.

Východisko:

Projekt vychádzal z potreby upriamiť pozornosť na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj v nadväznosti na stratégie a politiky EÚ: Stratégia EÚ pre Dunajský región a Iniciatíva Európa 2020 – Energetika 2020.

Cieľové skupiny:

 • učitelia rôznych predmetov a študenti stredných škôl v Dunajskom regióne 
 • pracovníci ministerstiev, pedagogické fakulty, metodicko-pedagogické centrá a ďalšie organizácie

Aktivity a výstupy:

 • vypracovaná východisková správa o stave inovácií v tematických oblastiach projektu, tj využívanie IKT na školách a rozpracovanie témy udržateľného rozvoja
 • vytvorená sieť partnerov eSchool4S 
 • webová platforma www.eSchool4S.eu funkčná počas projektu, na ktorej boli sprístupenené vzdelávacie moduly vytvorené počas projektu:
 1. Dunaj – rieka zjednotenej Európy, 
 2. Čo znamená udržateľný rozvoj, 
 3. Voda, 
 4. Klimatické zmeny, 
 5. Udržateľná spotreba, 
 6. Sociálna inklúzia

Anglická verzia modulov sa dnes nachádza na webovej stránke http://www.elearning-politik.de/internetangebote_schulklassen.html a slovenská verzia je uložená na http://www.ainova-moodle.sk

Financovanie:

Projekt podporený z Programu celoživotného vzdelávania – Comenius – CNW. Číslo projektu: eSchool4S_539075-LLP-2013-DE-Comenius-CNW. Trvanie projektu bolo od r. 2014 do roku 2016. Celkový rozpočet bol 599 466 EUE, z toho pre AINovu 28 899 EUR.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Newsletter 1 – 1. výročná konferencia v Esslingene /DE
Newsletter 2 – workshop vo Svätom Jure/SK
Newsletter 3 – 2. výročná konferencia v Nyíregyháze/HU
Newsletter 4 – workshop v Sofii/BG
Newsletter 5 – druhá testovacia fáza/DE
Newsletter 6 – 3. výročná konferencia v Stuttgarte/DE
Východisková správa – 2016 v AJ
Manuál pre organizovanie, implementáciu a hodnotenie on-line hodiny (Manual on replication)

Galéria:

PRIPRAVUJEME

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

Spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu/Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (DE)

Krajinská akadémia pre vzdelávanie učiteľov a osobnostný rozvoj na školách/ Landesakademie für Lehrerfortbildung und Personalentwicklung an Schulen (DE)

Vysoká škola pedagogická/Pädagogische Hochschule Tirol (AT)

Vysoká škola pedagogická/ Teacher Training Faculty, College of Nyíregyháza (HU)

e-code Vzdelávanie pre kontinuálny rozvoj/e-code Education for Continuous Development (SK)

 Aquilonis d.o.o. konzultácie pre obchod a manažment / Aquilonis d.o.o consultancy for business and management (HR)

Inštitút psychológie, FF Univerzita v Belehrade/ Institute of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade (SR)

 73 SOŠ “Vladislava Gramatika”73 SOU “Vladislav Gramatik”, Sofia (BG)

Nadácia TERRA Milénium III/TERRA Mileniul III Foundation (RO)

Eurospeak-English for the EU

Prečo tento kurz?:

Cieľom zvyčajne trojdenného kurzu je pomôcť účastníkom osvojiť si a rozvinúť špecifické jazykové zručnosti v anglickom jazyku, ktoré uplatnia počas plnenia pracovných úloh, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii. Kľúčovú úlohu zohráva komunikácia s členskými štátmi, inštitúciami EÚ, ako aj tretími stranami.

Čím je kurz výnimočný?:

Postup rokovaní, presadzovanie národných záujmov a nachádzanie riešení závisí od efektívneho priebehu zasadnutí pracovných skupín. Zdvorilá asertívnosť, zrozumiteľnosť a presnosť vo vyjadrovaní prispievajú k úspechu rokovaní. Mnoho rozhovorov prebieha v kuloároch a počas prestávok medzi zasadnutiami. Často práve tam, „pri káve“, sa v rámci neformálnej diskusie nájdu vhodné riešenia.

Pre koho je tento kurz určený?

Predovšetkým pre pracovníkov ústrednej štátnej správy, ktorí spolupracujú s európskymi inštitúciami. Vhodný je aj pre záujemcov o prácu v európskych inštitúciách. Nakoniec je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem osvojiť si pravidlá a slovnú zásobu pre korektnú ústnu aj písomnú komunikáciu v angličtine.

Obsah vzdelávacieho kurzu:

Kurz sa počas 3 dní trvania venuje nasledovným témam:

 • úradný jazyk rokovaní (vhodná formulácia otázok, právnická angličtina, vedenie zasadnutí, zhrnutie diskusií, prezentácia záverov, atď.)
 • písomný prejav (používanie „šablón“ pre rozličné písomné útvary, špecifické frázy pre tvorbu programu, uvítaciu reč, tlačové konferencie, atď. )
 • neformálny jazyk (bežná spoločenská konverzácia, telefonická konverzácia, atď.)

Použitá metodológia:

 • práca s konkrétnymi dokumentmi a pracovnými materiálmi
 • aktívne zapojenie účastníkov do prípravy, tvorby a prezentácie tréningových zadaní
 • nakrúcanie simulovaných rokovaní a následná spoločná analýza videozáznamov
 • okamžitá a individualizovaná jazyková spätná väzba

Výstupy kurzu:

Rozvinutie profesionálnej schopnosti korektne anglicky komunikovať.

Poplatok za kurz:

420 EUR (intenzívna výučba počas troch dní, študijné materiály, osobná spätná väzba, certifikát)

Lektori: 

Lektorka Brigid McGrath (Írsko, Rakúsko)

Lektorka angličtiny a komunikačných zručností s vyše 30-ročnými skúsenosťami vo výučbe jazyka v krajinách Európy a vo frankofónnej časti Afriky. V súčasnosti pôsobí v Rakúsku. Pripravila, prezentovala a lektorovala kurzy „English for the EU Council Presidency“ pre prípravu na predsedníctvo Rakúska (dve obdobia), Francúzska, Slovinska, Maďarska a Česka. Pravidelne vyučuje klientov z oblasti štátnej správy, politiky, ekonomickej diplomacie, zástupcov malých a stredných podnikov, sociálnych partnerov a manažmentu nadnárodných spoločnostiach. Pripravuje tiež kandidátov, ktorí sa hlásia na konkurzy EPSO, Európskeho úradu pre výber pracovníkov.

Jazykové kurzy pre verejnosť

Prečo tento kurz?

Jazykové kurzy ponúkame pre verejnosť vo Svätom Jure a v okolí s cieľom zvýšiť jazykové zručnosti mládeže aj dospelých. Kurzy sa konajú každoročne v dvoch semestroch: od septembra do decembra a od januára do júna.

Čím je kurz výnimočný:

Jazykové kurzy sú rozdelené podľa jednotlivých úrovní a prispôsobené konkrétnej vekovej skupine.

Pre koho je tento kurz určený?

Široká verejnosť, dospelí aj mládež.

Obsah vzdelávacieho kurzu:

Všeobecné jazykové znalosti a dôraz na bežnú komunikáciu.

Výstupy kurzu:

Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní kurzu.

Poplatok za kurz:

Cena závisí podľa typu kurzu a dlžky semestra.

Dokumenty na stiahnutie:

AINova-letak_jan-2020_final.pdf

Škola tradičných stavebných remesiel 2020 – obnova historických okien

Prečo tento kurz?

Predpokladom kvalitnej a udržateľnej obnovy historických stavieb je znalosť tradičných stavebných postupov a materiálov a tiež ovládanie zručností pri ich používaní. Tieto znalosti a zručnosti sa však už z bežnej stavebnej praxe postupne vytrácajú a mnohí vlastníci nevedia nájsť kvalifikovaných remeselníkov na obnovu svojho objektu. Škola remesiel preto už od roku 2014 ponúka v tejto oblasti vzdelávanie a tréning – prebehlo už niekoľko školení o tradičných vápenných technológiách a tiež o obnove drevených brán s využitím tradičných produktov na báze ľanového oleja. Školenie v roku 2020 je zamerané na obnovu historických drevených okien.

Čím je kurz výnimočný? 

Školenie úzko spája teóriu s praxou – okrem prednášok ponúka aj tréning praktickej obnovy na vybraných historických objektoch v Mestskej pamiatkovej rezervácii Svätý Jur. Účastníci školenia sa tak priamo zúčastňujú na obnove vybraných vinohradníckych domov v centre Sv. Jura.  Školiteľmi sú skúsení zahraniční aj domáci lektori.    

Cieľové skupiny:

 • remeselníremeselníci z regiónu
 • pracovníci ProMonumenty – inšpekčnej služby pre historické objekty
 • vlastníci a správcovia historických objektov
 • pracovníci pamiatkových úradov
 • odborná verejnosť

Obsah vzdelávacieho programu: 

V roku 2020 bude škola remesiel venovaná obnove historických drevených okien. Presný program a zoznam lektorov bude zverejnený čoskoro. 

Poplatok za kurz:

Školenie nie je spoplatnené. Zostavenie a realizáciu kurzu finančne podporuje Ministerstvo kultúry SR, Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Svätý Jur a tiež spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, Bencont Development a Baumit. 

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Škola-tradičných-stavebných-remesiel_žurnál_-I_vydanie_2017.pdf
Škola-tradičnýchch-stavebných-remesiel_žurnál_-II_vydanie_2018.pdf
Škola-remesiel_OBNOVA-HISTORICKYCH-BRÁN-MANUÁL.pdf

Galéria:

PRIPRAVUJEME

Spolupracujúce subjekty: 

Pri zostavovaní programu školenia AINova oslovuje vybraných domácich a zahraničných lektorov, ale pravidelne aj svojich zvyčajných odborných partnerov ako napr. Rakúsky pamiatkový ústav – školiace stredisko v Mauerbachu.

Inštitúcie, ktoré obvykle vysielajú svojich pracovníkov a pracovníčky na školenia sú: krajské pamiatkové úrady v Bratislave, Trnave, Žiline a Nitre a tiež Pamiatkový úrad SR – projekt ProMonumenta.

Mesto Svätý Jur spolupracuje pri výbere vhodných objektov v rámci mestskej pamiatkovej rezervácie. Niektoré historické vinohradnícke domy, ktorých prvky, alebo celé fasády boli obnovené počas školenia, sú v čiastočnom vlastníctve Mesta Svätý Jur.