Contact details

Medzinárodná spolupráca pre odborné vzdelávanie v ochrane pamiatok – Heritage Train II

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je prispievať k rozvoju a skvalitňovaniu odborného vzdelávania v oblasti ochrany hmotného kultúrneho dedičstva aj prostredníctvom česko-slovensko-rakúskej  spolupráce.

Východisko projektu:

Projekt vychádza z potrieb implementovať medzinárodné, flexibilné a interdisciplinárne odborné vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré boli identifikované na Slovensku, v Česku a v Rakúsku v rámci projektu Medzinárodná spolupráca pre odborné vzdelávanie v ochrane pamiatok – Heritage Train (I.) v rokoch 2019 – 2022.

Cieľové skupiny:

  • remeselníci a umeleckí remeselníci
  • vlastníci historických budov
  • zamestnanci pamiatkových úradov a inštitútov
  • zamestnanci územných a miestnych samospráv
  • architekti a stavební inžinieri

Aktivity a výstupy:

  • zostavenie tímu lektorov / expertov a garantov pre jednotlivé vzdelávacie moduly
  • vypracovanie učebných podkladov, vytvorenie webstránky / virtuálnej knižnice
  • pilotovanie vybraných vzdelávacích modulov
  • vyhodnotenie pilotovaných modulov a ich prípadná úprava
  • multiplikačné podujatia, vytvorenie nových partnerstiev

Financovanie:

Projekt je financovaný Európskou úniou, v rámci programu ERASMUS+, kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá. Celkový rozpočet projektu pre štyroch partnerov je spolu 400 000 EUR. Trvanie projektu je od októbra 2023 do septembra 2026.

Donori a partneri:

Partneri projektu:

Academia Istropolitana Nova – Svätý Jur, Slovenská republika – koordinátor projektu

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurovaní – Litomyšl, Česká republika

Forderung der Baudenkmalpflege Verein (Združenie pre podporu pamiatkovej starostlivosti) – Mauerbach, Rakúsko

Národní památkový ústav – Praha, Česká republika

Asociovaní partneri projektu:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – Bratislava

Bundesdenkmalamt (Federálny pamiatkový úrad) – Viedeň, Rakúsko

Dokumenty na stiahnutie:

Zmluva o projekte
Komparatívna analýza dopytu a ponuky ďalšieho vzdelávania v oblasti obnovy stavebného dedičstva v SK, CZ, AT (dokument v AJ)

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.