Contact details

Poklad na Šúrskom jazere

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvyšovať povedomie obyvateľov malokarpatského regiónu o jedinečnosti rezervácie Šúr – mokrade medzinárodného významu a aktivizovať deti a mládež.

Východisko projektu:

V katastri mesta Svätý Jur sa nachádza prírodná rezervácia Šúr, ktorá spadá do územia CHKO Malé Karpaty. Ide o mokraď medzinárodného významu, zapísanú v zozname Ramsarských lokalít a tiež území európskeho významu Natura 2000. Mokraď v Šúre vysychá, a tým sa stráca aj biodiverzita tohto výnimočného územia. Cez Šúr vedie náučný chodník, ktorý bol vybudovaný v roku 2006 pod vedením Asociácie priemyslu a ochrany prírody (APOP) v rámci projektu na obnovu vodného režimu Šúru. Tabule náučného chodníka sú sčasti zničené, texty a dizajn zastarávajú a nie sú napísané rečou blízkou dnešnej mladej generácii. Súčasťou Šúru je aj Panónsky háj, kde prebiehajú aktivity združenia BROZ na obnovu pastvy na tamojších lúkach, aby sa navrátila podoba tohto lúčneho biotopu.

Cieľové skupiny:

Primárna cieľová skupina projektu sú deti a mládež, predovšetkým zo Svätého Jura a okolitých obcí. Do aktivít zapojíme deti zo základných škôl, deti zapojené do mimoškolskej činnosti prostredníctvom občianskych združení, prípadne CVČ. Sekundárnou skupinou je širšia verejnosť – rodičia, učitelia, ďalší obyvatelia, návštevníci Svätého Jura a malokarpatského regiónu.

Aktivity a výstupy:

NOVÉ Hlavné výstupy projektu sú: virtuálny náučný chodník Prírodne klenoty Šúru, druhé číslo Šúrskeho žurnálu. Plánované výstupy dosiahneme realizáciou workshopov s deťmi a mládežou, zapojením interných a externých odborníkov pre prípravu žurnálu a spracovanie chodníka. Aktivity projektu zahŕňajú aj informovanie verejnosti cez web, sociálne siete, tlačené médiá, prednášku a vychádzku. Projektové aktivity sa budú realizovať vo Svätom Jure, vrátane  Šúru. Keďže všetky výstupy budú dostupné online, dopad projektu bude širší – prinajmenšom v rámci malokarpatského regiónu, napr. ako súčasť Geoparku Malé Karpaty.

Pridajte sa k aktivitám 4. septembra 2021 pre deti aj dospelých a pomôžte nájsť šúrsky poklad.

Financovanie:

Projekt je podporený sumou 4750 Eur zo Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorý spravuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Donori a partneri:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.