Contact details

Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých – MOVED

Cieľ projektu:

 • zmapovať aktivity v oblasti vzdelávania dospelých na úrovni samospráv najmä na úrovni VÚC a miest
 • zvýšiť povedomie tvorcov regionálnych politík o funkciách a prínosoch aktivít v oblasti vzdelávania dospelých pre región, zamestnávateľov, ale aj pre koncových účastníkov – občanov
 • podporiť inštitucionálne kapacity verejnej správy na regionálnej úrovni
 • prispieť k vytváraniu efektívnej verejnej politiky vzdelávania dospelých (VD) na všetkých úrovniach s dôrazom na samosprávy

Východisko projektu:

Projekt vychádza z potreby skvalitniť a modernizovať verejné politiky so zameraním na vzdelávanie dospelých/ ďalšie vzdelávanie/ celoživotné vzdelávanie a zlepšiť jeho dostupnosť pre všetkých záujemcov na území Slovenska s dôrazom na menej rozvinuté okresy. Počtom vzdelávajúcich sa dospelých (3,6 % v 2019) sme na konci rebríčka členských štátov EÚ.

Za základné atribúty dosiahnutia spoločenskej zmeny v kultúre vzdelávania dospelých považujeme 3 faktory. Vzdelávanie dospelých musí byť:

 • systematické – to je kľúčová podmienka pre dosiahnutie trvalých pozitívnych výsledkov
 • dostupné – občania musia mať prístup k informáciám o možnostiach vzdelávania a základnú podporu pri výbere či absolvovaní vzdelávania
 • kvalitné – poskytované vzdelávanie musí spĺňať aspoň minimálne štandardy  kvality, ktoré je potrebné zaviesť do praxe 

Cieľové skupiny:

Na horizontálnej úrovni ekosystému VD sme sledovali aktuálne inštitucionálne zázemie poskytovania a tvorby ponuky vzdelávania dospelých. Mapovali sme, ako poskytujú VD základné, stredné a vysoké školy, súkromné aj verejné vzdelávacie inštitúcie vrátane MVO, zamestnávatelia, ÚPSVAR a kultúrno-osvetové zariadenia.

Z hľadiska rôznych úrovní verejnej správy sme mapovali strategické dokumenty v oblasti politík celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých na národnej úrovni, ktoré na Slovensku definujú regulatívne rámce pre poskytovanie VD. V regiónoch sme mapovali, ako sa tieto regulatívne rámce realizujú  v praxi najmä prostredníctvom kompetencií a aktivít samospráv, pričom sme sa v našom projekte zamerali na VÚC a mestá.

Cieľovými skupinami projektu, ktorým sú smerované vypracované odporúčania sú mapované skupiny poskytovateľov vzdelávania dospelých na horizontálnej úrovni a predstavitelia štátnej správy na národnej úrovni a samospráv na regionálnej úrovni.

Aktivity: 

Hlavné aktivity projektu:

1. Monitorovanie verejnej politiky VD v regiónoch Slovenska a porovnanie zistených informácií s vybranými krajinami EÚ (Slovinsko, Estónsko). 

2. Hodnotenie verejnej politiky VD analyzuje a vyhodnocuje získané informácie. Porovnáva informácie v iných európskych krajinách, dokumenty vypracované na európskej úrovni, UNESCO a OECD. 

3. Návrh riešení verejnej politiky VD prináša návrhy a odporúčania pre modernú politiku vzdelávania dospelých a jej zavádzanie do praxe s dôrazom na regionálnu a miestnu úroveň.

Výstupy:

Výstupmi z týchto aktivít sú 4 správy zverejnené na webových stránkach a sociálnych sieťach AINovy a neformálnych partnerov. Autormi textov sú experti zúčastnených 13 multisektorových partnerov a 2 odborní konzultanti.

 • Monitorovanie verejnej politiky vzdelávania dospelých na Slovensku
 • Hodnotenie verejnej politiky vzdelávania dospelých na Slovensku
 • Odporúčania pre verejnú politiku vzdelávania dospelých
 • Odporúčania pre verejnú politiku vzdelávania dospelých na Slovensku: Príručka pre samosprávy

Predstavenie výstupov nájdete aj vo videu.

Diseminácia záverov:

Závery projektu boli v roku 2019 prezentované na informačných seminároch vo Svätom Jure a v Prešove. V roku 2020 sa uskutočnil záverečný informačný seminár vo Svätom Jure prenášaný aj on-line kvôli pandémii covid-19. Ostatné informačné podujatia boli nahradené šírením informácií o projekte on-line.

Dopady projektu:

Navrhované odporúčania na zabezpečenie VD na regionálnej úrovni sa dajú realizovať s minimálnymi nákladmi, čo potvrdili viacerí predstavitelia samospráv. Očakávame preto, že samosprávy zavedú aspoň niektoré odporúčania do praxe, budú sa venovať vzdelávaniu dospelých systematicky a zvýšia tým počet vzdelávajúcich sa dospelých a v konečnom dôsledku zvýšia aj kvalitu života v svojich regiónoch. Za týmto účelom odporúčame dôslednejšie mapovať prínosy vzdelávania pre samotných učiacich sa, zamestnávateľov, aj komunitu.

Financovanie:

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa. Výška poskytnutého príspevku je 256 900,- EUR Trvanie projektu je od mája 2018 do júna 2020.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie:

Správa 1 – Monitorovanie vzdelávania dospelých
Správa 2 – Hodnotenie vzdelávania dospelých
Správa 3 – Odporúčania pre politiku VD
Príručka pre samosprávy – Odporúčania pre politiku VD
Stručné zhrnutie východísk a záverov projektu (Policy Brief)
Phase 1 – Mapping – English Summary
Phase 2 – Evaluation – English Summary
Policy Brief

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

UTV Žilinská univerzita        

UMB B. Bystrica    

PU v Prešove  

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave   

Mesto Hlohovec

Mesto Trebišov

Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského v Trenčíne          

Krajské osvetové stredisko v Nitre   

Odbor celoživotného vzdelávania MŠVVŠ SR 

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých   

Asociácia krajských osvetových inštitúcií                                                 

Združenie pre kariérne poradenstvo a rozvoj kariéry    

Štátny inštitút odborného vzdelávania

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.