Contact details

Reurbanizácia vnútromestských obytných zón – ReUrban Mobil

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je analyzovať možnosti a prekážky reurbanizácie vnútromestských obytných častí a vyvinúť nástroje, stimuly a stratégie na vhodné a udržateľné využívanie týchto častí. Významnou zložkou projektu bolo potvrdenie potreby realizovať opatrenia na skvalitnenie správy a údržby historického bytového fondu, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou na zvýšenie atraktivity vnútromestských obytných zón a posilnenie ich konkurencieschopnosti voči suburbanizačným trendom, neprimerane zaťažujúcim životné prostredie a vyčerpávajúcim územné zdroje.

Východisko projektu:

Projekt  reagoval na trend „vyľudňovania“ historických štruktúr miest a rapídnej straty funkcie bývania. Reurbanizácia má byť komplexnou a sociálne integrujúcou stratégiou zameranou na rozvoj bývania a kvalitu života v centrách miest a najmä v ich historických častiach. Pokým tradičné prístupy sa zameriavajú na rast miest, v súčasnosti musíme brať do úvahy prebiehajúce demografické zmeny (nízka pôrodnosť, malé domácnosti, starnutie), ako nové rozhodujúce faktory. Reurbanizácia preto musí byť nanovo definovaná ako kvalitatívny koncept, na základe interdisciplinárneho prístupu a prepojenia výskumu a praxe.

Cieľové skupiny:

 • samosprávy vo vybraných európskych mestách (Lipsko, Bologna, Leon, Ľubľana) 
 • kľúčoví hráči a obyvateľstvo v centrách daných miest

Aktivity a výstupy:

 • model a metodologický prístup k reurbanizácii, modely scenárov pre vnútromestské obytné zóny
 • súbor právnych a ekonomických nástrojov na podporu reurbanizácie
 • overené komunikačné a propagačné nástroje na reurbanizáciu
 • súbor nástrojov použiteľný v rôznych európskych kontextoch
 • informačný a monitorovací systém zhromažďujúci relevantné dáta na lokálonej úrovni
 • opatrenia na skvalitnenie správy a údržby historického bytového fondu
 • záverečná medzinárodná konferencia, Lipsko, 14. 9. 2005
 • medzinárodný tím odborníkov
 • vedecké publikácie

Financovanie:

Projekt bol podporený Fondom PSS, a.s. a Európskou komisiou v rámci Piateho rámcového programu. Trvanie projektu bolo od októbra 2002 do septembra 2005. Celkový rozpočet bol 2.069.349,60 EUR, z toho podpora z ERDF bola 1.666.909,70 EUR.

Donori a partneri:

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

 • Mesto Lipsko, Ľubľana, Bologna a Leon    
 • Centrum environmentálneho výskumu (UFZ)
 • Inštitút mestského rozvoja, Krakowe
 • Inštitút územného plánovania Slovinskej republiky                                 
 • Univerzita v Ľubľane, Fakulta  architektúry
 • Univerzita v Ľubľane, Fakulta  ekonomiky
 • Queen Mary, University of London, katedra geografie
 • Sheffield Hallam University, katedra životného prostredia a rozvoja
 • Akadémia vied Českej republiky v Brne, Ústav geoniky

Webstránka projektu:

http://www.eling-saalmann.com/re-urban.com/

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.