Contact details

Local Adult Education Policy – LEAP

Cieľ projektu:

Všeobecným cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu 15% podielu dospelých na vzdelávaní v rámci EÚ, ako sa uvádza v stratégiách Európa 2020 a Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (Education&Training 2020). Projekt LEAP sa zameriava na samosprávy, aby im umožnil i) pochopiť a oceniť význam vzdelávania dospelých a ii) navrhnúť svoje – lokálne stratégie vzdelávania (a / alebo zručností) dospelých.

Zapojte sa do diskusie o vzdelávaní dospelých na miestnej úrovni na EPALE!

Workshop – Čo vieme o učiacich sa mestách?

Budeme mať učiace sa mesto aj na Slovensko? V rámci stretnutia k Erasmus+ projektu LEAP pozývame záujemcov o túto tému na špeciálny workshop so špeciálnym hosťom, prof Balászom Némethom z Univerzity v Pécsi, Učiacom sa meste v Maďarsku. Registrácia https://forms.gle/1BkVZPQFbXsnzhzu6

Predbežný program: 1. Úvod do témy – UNESCO Learning Cities (Marta Jendeková), 2. Trendy, Príklad mesta Pécs – úloha univerzity (prof. Balász Németh, Univerzita v Pécsi), 3. Zapojenie organizácií a občianskej spoločnosti do aktivít Učiaceho sa mesta (Csila Vincze, European House of Communities, Pécs), 4. Workshop – ako budovať učiace sa mesto v podmienkach menších miest

Východisko projektu:

Nízka miera účasti dospelých na vzdelávacích aktivitách sa prejavuje vo viacerých krajinách EÚ. V mnohých prípadoch platí, že zvyšovanie účasti na vzdelávaní dospelých si vyžaduje dobre koordinovaný systém na úrovni vlády a samosprávy. S cieľom povzbudiť dospelých k účasti na vzdelávaní počas celého ich života, je potrebné uznať dôležitosť vzdelávania dospelých a prijať jasnú definíciu tohto vzdelávania, a to na všetkých úrovniach vlády a spoločnosti. Ak chceme posilniť systém riadenia, je potrebné posilniť miestnu úroveň riadenia, ktorá je občanom najbližšia.

Cieľové skupiny:

  • Primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci samospráv, rozhodovatelia, členovia zastupiteľstiev, tj tí, ktorí budú pripravovať stretegické dokumenty.
  • Zainteresované strany zapojené do ekosystému vzdelávania dospelých, ako sú poskytovatelia vzdelávania, vzdelávacie centrá, kultúrne centrá, občianska spoločnosť, zamestnávatelia, ktorí majú skutočný záujem na vytvorení dobrej politiky. Musia porozumieť problémom a spolupracovať s tvorcami politík s cieľom vytvoriť fungujúcu a efektívnu politiku.
  • Konečným užívateľom je široká verejnosť, ktorej sa poskytnú príležitosti na kvalitné vzdelávanie.

Výstupy: 

Aktivity projektu sa sústreďujú okolo štyroch intelektuálnych výstupov, ktoré sa majú dosiahnuť:

IO1: LEAP Platforma a Komunita praxe (Otvorený vzdelávací zdroj) https://leap2local.eu/

IO2: Trendy a dynamika v tvorbe miestnej politiky VD (Výskum)

IO3: Nástroje tvorby politiky VD pre miestne orgány (Školenie a pilotný kurz)

IO4: Príručka „Ako na to“ pre tvorcov miestnych politík (Príručka)

Financovanie:

Projekt sa realizuje v rámci Programu celoživotného vzdelávania Erasmus +, KA2 – Strategické partnerstvá. Rozpočet predstavuje 288 647 €. Obdobie projektu je 24 mesiacov, začína sa 1. 11. 2020 a končí sa 31. 10. 2022.

Donori a partneri:

Mesto Nitra

Mesto Nitra/SK – http://www.nitra.sk

Radio ECCA/ES – www2.radioecca.org

Institute de Haute Formation aux Politiques Communutaires/BEwww.ihfeurope.eu

Inspectoratul Scolar Judetean Neamt /ROwww.isjneamt.ro/site

IDP European Consultants/ITwww.idpeuropa.com

Nevelők Háza Egyesület/HU – www.ckh.hu

Dokumenty na stiahnutie:

Zmluva o poskytnutí grantu

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.