Contact details

Vzdelávaním k šetreniu obnoviteľných zdrojov energií

Academia Istropolitana Nova sa stala asociovaným partnerom projektu – Vzdeláavaním k šetreniu obnoviteľných zdrojov energií / Education to save renewable energy sources.

Cieľ projektu 1:

Vzdelávanie verejnosti v oblasti efektívneho využitia (alternatívnych
zdrojov) energie vrátane fotovoltiky v kultúrnych pamiatkach.

Cieľ projektu 2:

Nastavenie možnosti spolupráce v oblasti zníženia energetických
nákladov a využitia alternatívnych zdrojov energie vrátanie umiestňo–
vania technických zariadení pre jej výrobu.

Cieľ projektu 3:

Výmena skúseností prostredníctvom best practice z okolitých krajín
pri využívaní zelenej energie v kultúrnych objektoch a pamiatkových
oblastiach.

Cieľové skupiny:

  • pracovníci pamiatkových úradov
  • vlastníci pamiatok
  • zástupcovia národných pamäťových a kultúrnych organizácií, múzeí, galérií, knižníc, ústavov SAV
  • komory reštaurátorov, architektov, stavebných inžinierov
  • ďalšie vedecké a odborné inštitúcie

Zároveň sa plánovaných aktivít zúčastnia aj zástupcovia akademického sektora / učitelia a študenti / odborných smerov zameraných na architektúru a pamiatky. Projekt svojimi aktivitami plánuje osloviť aj zástupcov neziskového sektora, ktorí sa zaoberajú obnovou kultúrnych pamiatok.

Aktivity a výstupy:

  • A1. Zvýšenie kvality práce a vzdelávania odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
  • A2. Vzdelávanie odborníkov
  • A3. Diseminácia výstupov projektu

Financovanie:

Projekt je realizovaný v rámci programu ERASMUS+. Typ akcie: KA210-ADU – Malé partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých. Číslo zmluvy: 2022-2-SK01-KA210-ADU-000101934. Rozpočet projektu je 60 000,–Eur. Trvanie je od februára 2023 do konca januára 2025.

Donori a partneri:

Asociovaní partneri:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.