Contact details

Medzinárodná spolupráca pre odborné vzdelávanie v ochrane pamiatok – Heritage Train

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je prispievať k rozvoju a skvalitňovaniu odborného vzdelávania v oblasti ochrany hmotného kultúrneho dedičstva aj prostredníctvom česko-slovensko-rakúskej  spolupráce.

Východisko projektu:

Projekt vychádza z potreby zaviesť systematické vzdelávanie v radoch pracovníkov pamiatkových úradov a tiež pracovníkov samospráv a iných subjektov, ktoré sú zapojené do ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Cieľové skupiny:

  • remeselníci a umeleckí remeselníci
  • zamestnanci pamiatkových úradov a inštitútov
  • zamestnanci územných a miestnych samospráv
  • vlastníci kultúrnych pamiatok
  • architekti a stavební inžinieri
  • reštaurátori

Aktivity a výstupy:

  • porovnávacia analýza možností odbornej prípravy v oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva v jednotlivých krajinách (prehľady vzdelávacích programov a školení pre uvedené cieľové skupiny)
  • náčrt osnov vzdelávacích programov a školení pre uvedené cieľové skupiny

Financovanie:

Projekt je realizovaný v rámci programu ERASMUS+, kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá. Celkový rozpočet je 299 365 EUR, z toho výška poskytnutého grantu pre slovenského partnera (AINovu) je 67 575 EUR. Trvanie je od decembra 2019 do augusta 2022.

Donori a partneri:

Forderung der Baudenkmalpflege Verein (Association for the Advancement of the Architectural Heritage Conservation) – Rakúsko

Univerzita Pardubice – Česká republika

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Národní památkový ústav – Česká republika

Bundesdenkmalamt (Federálny pamiatkový úrad) – Rakúsko

Dokumenty na stiahnutie

Zmluva o projekte
Projektový manuál
Prezentácia – Úvodné info o projekte
Prezentácia výsledkov 1
Prezentácia výsledkov 2
Fostering cooperation in cultural heritage professions
Tlačová správa – ukončenie projektu

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

ProPamátky

Slovenská komora architektov

Slovenská komora stavebných inžinierov

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.