Contact details

Medzinárodná spolupráca pre odborné vzdelávanie v ochrane pamiatok – Heritage Train

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je prispievať k rozvoju a skvalitňovaniu odborného vzdelávania v oblasti ochrany hmotného kultúrneho dedičstva aj prostredníctvom česko-slovensko-rakúskej  spolupráce.

Východisko projektu:

Projekt vychádza z potreby zaviesť systematické vzdelávanie v radoch pracovníkov pamiatkových úradov a tiež pracovníkov samospráv a iných subjektov, ktoré sú zapojené do ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Cieľové skupiny:

  • remeselníci a umeleckí remeselníci
  • zamestnanci pamiatkových úradov a inštitútov
  • zamestnanci územných a miestnych samospráv
  • vlastníci kultúrnych pamiatok
  • architekti a stavební inžinieri
  • reštaurátori

Aktivity a výstupy:

  • porovnávacia analýza možností odbornej prípravy v oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva v jednotlivých krajinách (prehľady vzdelávacích programov a školení pre uvedené cieľové skupiny)
  • náčrt osnov vzdelávacích programov a školení pre uvedené cieľové skupiny

Financovanie:

Projekt je realizovaný v rámci programu ERASMUS+, kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá. Celkový rozpočet je 299 365 EUR, z toho výška poskytnutého grantu pre slovenského partnera (AINovu) je 67 575 EUR. Trvanie je od decembra 2019 do augusta 2022.

Donori a partneri:

Forderung der Baudenkmalpflege Verein (Association for the Advancement of the Architectural Heritage Conservation) – Rakúsko

Univerzita Pardubice – Česká republika

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Národní památkový ústav – Česká republika

Bundesdenkmalamt (Federálny pamiatkový úrad) – Rakúsko

Dokumenty na stiahnutie

Zmluva o projekte
Projektový manuál
Prezentácia – Úvodné info o projekte
Prezentácia výsledkov 1
Prezentácia výsledkov 2
Fostering cooperation in cultural heritage professions
Tlačová správa – ukončenie projektu
COMPARATIVE ANALYSIS
Komparatívna analýza
Curricula EN
Curricula SK
Educational paths EN
Vzdelávacie cesty
Learning outcomes EN
Learning outcomes SK
Evaluation EN
Evaluation SK
Statement on the recommendations of the evaluators EN
Vyjadrenie k odporúčaniam hodnotiteľov SK

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

ProPamátky

Slovenská komora architektov

Slovenská komora stavebných inžinierov

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.