Contact details

Local Adult Education Policy – LEAP II

Novinky:

V stredu 17. apríla 2024 sa uskutočnila konferencia Učiace sa mesto, v sále Mariannum v Trnave. Konferenciu organizovali OZ Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava, Slovenskou komisiou pre UNESCO a nami, Academiou Istropolitana Novou.

KOMPLETNÝ PROGRAM

VSTUPENKA (5 €) A REGISTRÁCIA

Krátke video z konferencie si môžete pozrieť TU

Cieľ projektu:

Špecifické ciele projektu sú:

Posilniť samosprávy, aby vedeli riešiť otázky udržateľnosti prostredníctvom zvýšenia svojich „zelených zručností / zručností pre udržateľnosť“.

Posilniť vzdelávací ekosystém, aby sa zaoberal otázkami udržateľnosti prostredníctvom zvýšenia nástrojov na rozvoj ich „zelených zručností“ a „zručností pre udržateľnosť“.

Uľahčiť zavedenie konceptu Učiacich sa miest aj v prostredí menších miest prostredníctvom konkrétnych príkladov a odporúčaní.

Východisko projektu:

Hovorí sa, že v čase veľkých spoločenských zmien sa ľudia obracajú k vzdelávaniu a učeniu. V súčasnosti sa viac ako kedykoľvek predtým uvádza vzdelávanie dospelých ako opatrenie reagujúce na veľké zmeny našej doby – klíma, starnutie, globalizácia, digitalizácia. COVID-19 pandémia a digitálny a ekologický prechod urýchlili zmeny v spôsobe nášho života, učenia sa a práce. Ľudia potrebujú aktualizovať svoje vedomosti a zručnosti a vyrovnať sa s rýchlo sa meniacim svetom. Učenie sa v dospelosti je prínosom pre jednotlivcov a prispieva aj k zlepšeniu sociálnej súdržnosti a podporuje aktívne občianstvo. Vzdelávanie dospelých bolo určené ako ťažisková téma Európskeho vzdelávacieho priestoru na obdobie 2021 – 2030. Cieľom v tejto oblasti je, aby sa 60 % všetkých dospelých zúčastňovalo vzdelávacích aktivít. Pravidelného vzdelávania sa však zúčastňuje príliš málo ľudí v celej Európe, a to z rôznych dôvodov. Právo na vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie je zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv. Jednou z kľúčových politík na úrovni EÚ je Európska zelená dohoda, ktorá reaguje na klimatickú zmenu a snaží sa o zmiernenie jej dopadov. Projektoví partneri sa už niekoľko rokov podieľajú na zavádzaní politík EÚ z medzivládnej úrovne až na miestnu úroveň, kde môžu skutočne ovplyvniť občanov a priniesť im úžitok.

Cieľové skupiny:

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú samosprávy menších miest.

Sekundárnou cieľovou skupinou sú občania – adresáti snáh o zvyšovanie zelených zručností.

Výstupy:

Hlavné výsledky projektu sú:

Prípadové štúdie o vzdelávaní pre udržateľnosť v Učiacich sa mestách, ktoré poskytnú samosprávam konkrétne príklady, ako možno budovať zelené zručnosti.

Platforma LEAP II so sériou mikro-vzdelávacích materiálov o zelených zručnostiach s cieľom vytvoriť príležitosti na vzdelávanie všetkých občanov a generácií.

Príručka a odporúčania pre budovanie (malých) Učiacich sa miest, ktoré pomôžu šíriť koncept Učiaceho sa mesta a prispejú k zvyšovaniu povedomia o význame a prínosoch celoživotného vzdelávania.

Financovanie:

Projekt sa realizuje v rámci Programu Erasmus+ Spolupráca medzi organizáciami (KA2), 2023 – Kooperačné partnerstvá (KA220). Grantová zmluva 2023-1-SK01-KA220-ADU-000160870. Rozpočet predstavuje 250 000 €. Obdobie projektu je 30 mesiacov, začína 1. 10. 2023 a končí 31. 03. 2026.

Donori a partneri:

IDP European Consultants/IT – www.idpeuropa.com

Institute de Haute Formation aux Politiques Communutaires/BE – www.ihfeurope.eu

Nevelők Háza Egyesület/HU – www.ckh.hu

Strom života, o.z./SK – https://stromzivota.sk/

Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba/ES – https://fdemartires.es

Malgrande Solutions/RO – www.malgrande.eu

Dokumenty na stiahnutie:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.