Contact details

Learning Fwd 21

Cieľ projektu

Cieľom projektu “Učíme sa pre 21stor./Vzdelávanie pre 21 stor.” je vytvoriť moderné centrá vzdelávania v 2 regiónoch projektového partnerstva (Región Rijeka v Chorvátsku, Región Malých Karpát na Slovensku) a prispieť tak k budovaniu otvoreného, inkluzívneho, regionálneho vzdelávacieho prostredia, ktoré bude dostupné rozmanitej miestnej komunite učiacich sa dospelých. Tieto centrá budú ponúkať flexibilné a inovatívne vzdelávacie moduly v prezenčnej, virtuálnej resp. hybridnej forme. Neformálne vzdelávanie bude zacielené na “zelené” a občianske kompetencie obyvateľov regiónov a zároveň budú rozvíjať aj ich jazykové a mediálne spôsobilosti. Leták k projektu

Viac informácií o prepájaní aktérov celoživotného vzdelávania v malokarpatskom regióne je prezentácii. Ak máte záujem zapojiť sa, dajte nám vedieť!

Novinky

7. októbra 2023 sme otvorili pilotný ročník Festivalu učenia sa. Bližšie informácie tu

Východisko projektu

Jedným z východísk projektového zámeru bol fakt, že počty dospelých učiacich sa sú ako na Slovensku, tak aj v Chorvátsku, veľmi nízke. Nízke je však aj povedomie o prínosoch a potenciáli vzdelávania dospelých zvlášť u miestnych autorít, ktoré nepokladajú túto agendu za súčasť ich vzdelávacích a rozvojových politík. V dôsledku toho prirodzene neexistuje ani spolupráca medzi poskytovateľmi vzdelávania na miestnej a regionálnej úrovni. Predbežný prieskum vo všeobecnosti preukázal jasnú potrebu budovania kompetencií obyvateľov cieľových regiónov, vrátane dospelých učiacich sa. Občianske vzdelávanie a tzv. zelené kompetencie sú kľúčové pre život v 21. storočí a možností na ich rozvoj je nedostatok. Mnohé príležitostí priniesol rapídny vývoj nových učebných nástrojov a digitálnych technológií.

Cieľové skupiny

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú regionálni poskytovatelia vzdelávania z 2 cieľových území. Projekt vychádza z teórie tzv. kolektívneho dopadu, ktorá bude pilotne aplikovaná prostredníctvom cieleného sieťovania poskytovateľov, identifikovania spoločnej agendy, cieľov, zberom dát, spoločným učením sa, spoločným budovaním vzťahov s regionálnymi kľúčovými (miestne a regionálne orgány verejnej správy, školy, mimovládne organizácie a pod.) ale aj otvorenou a konzistentnou komunikáciou v záujme budovania vzájomnej dôvery. Koncovými prijímateľmi výsledkov projektu budú členovia miestnych/regionálnych komunít (Rijeka, Malé Karpaty), ktorí budú benefitovať z dostupného, otvoreného a flexibilného vzdelávania pre život v 21. storočí.

Výstupy a výsledky 

Výstupmi projektu budú:

  • 1. Sieť inštitúcií ako centrum vzdelávania 21. storočia
  • 2. Digitálna platforma (informačná a e-learningová platforma)
  • 3. Vzdelávacie moduly (hybridné vzdelávanie): 3.1 Zelené kompetencie, 3.2 Občianske kompetencie so zameraním na I. Občiansku participáciu, II. Projektové myslenie, III. Mediálnu gramotnosť

Financovanie  

Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-ADU-000028403.

Doba implementácie: 1.2. 2022 – 31.1. 2024. Rozpočet projektu: 194 240 Eur

Donori a partneri:

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Primorsko-goranska županija Rijeka, Chorvátsko – www.dante-ri.hr

Grafia, společnost s ručením omezeným,  Plzeňský kraj, Plzeň, Česká republika – www.grafia.cz

Õppus OÜ, Kesk-Eesti, Tallinn, Estónsko – www.oppus.co

Strom života, Bratislavský kraj, Bratislava, Slovenská republika – www.stromzivota.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Partnership Agreement

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.