Contact details

Zlepšenie kľúčových kompetencií potrebných pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť – AXESS

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť digitálne zručnosti u žien s nízkymi zručnosťami prostredníctvom vzdelávacích zdrojov a nástrojov. Projekt vychádzal z potreby znižovať riziko nezamestnanosti, chudoby a sociálnej exklúzie z dôvodu nedostatočných digitálnych zručností určitých skupín obyvateľstva.

Východisko projektu:

Digitálna gramotnosť je dnes takmer rovnako dôležitá ako čitateľská a matematická gramotnosť. Digitálne zručnosti otvárajú občanom dvere na trh práce, ale aj na intenzívnejšiu účasť na spoločenskom a občianskom živote. Digitálne kompetencie sú zaradené medzi 8 kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Na ich meranie vyvinula Európska komisia DigComp: Európsky digitálny rámec ako referenčný nástroj na vyjadrenie „digitálnej kompetentnosti“. Aj OECD sa v rámci Programu pre medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC) zaoberá kompetenciami dospelých. Správa o riešení problémov v technologicky náročnejšom prostredí medzi inými prezradila, že ženy v niektorých krajinách majú menšie digitálne zručnosti ako muži. Okrem digitálnych zručností sa pozornosť aj ďalším kompetenciám, ako je iniciatívnosti a podnikavosti, spoločenské a občianske kompetencie. 

Cieľové skupiny: 

  • dospelí s nízkymi digitálnymi zručnosťami
  • primárnou cieľovou skupinou sú ženy s nízkymi sociálnymi a digitálnymi zručnosťami

Aktivity a výstupy:

  • správy z mapovania úrovne digitálnych zručností a potrieb vzdelávania v krajinách jednotlivých projektových partnerov, ako aj súhrnná správa
  •  vypracovanie 10 vzdelávacích modulov a sprístupnenie na platforme:

1. Identifikácia problému: ako identifikovať skutočný problém. Definovať okolnosti, súvislosti a cieľ.

2. Plán aktivít a manažment projektu

3. Kreatívne využívanie digitálnych technológií

4. Spravovanie informácií

5. Digitálne zručnosti

6. Interakcie prostredníctvom digitálnych technológií

7. Zamestnateľnosť, samostatná zárobková činnosť a podnikanie

8. Pracovné príležitosti na sociálnych médiách

9. Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

10. Zvyšovanie informovanosti o otvorenej vláde

  • spustenie platformy AXESS ako online platformy s otvorenými vzdelávacími zdrojmi (OER)

Financovanie:

Projekt AXESS je podporený z Programu Erasmus+, kľúčová akcia 2. 

Výška poskytnutého grantu bola 224 991 EUR. Trvanie projektu bolo od novembra 2017 do novembra 2019.

Donori a partneri:

Dokumenty na stiahnutie :                       

Zmluva o projekte
Leták o projekte
Správa z mapovania – Slovensko (Snapshot Slovakia)
Správa z mapovania (Snapshot Key Findings)
Správa z mapovania – zrhnutie v angličtine (Summary of Key Findings_SK)
Správa z mapovania – zrhnutie v slovenčine (Summary of Key Findings_EN)

Zoznam spolupracujúcich subjektov:

UMC – Únia materských centier – Slovensko

CDI – Community Development Institutie – Macedónsko

IHF – Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl – Belgicko

EEO Group – Grécko

IDP European Consultants – Taliansko

IWS – Internet Web Solutions – Španielsko

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.