Contact details

Škola regionálneho rozvoja

Termín:

Vzdelávací program sa pilotne realizoval online pre tri skupiny v priebehu septembra 2021 až júna 2022.

Špeciálny prezenčný workshop sa konal 30. – 31. 5. 2022 vo Svätom Jure pod názvom „Súčasné výzvy, ich dôsledky pre rozvoj regiónov a ako na ne môžeme reagovať“.

Program

V prípade záujmu o ďalšie kolo vzdelávacieho programu nás kontaktujte na ainova@ainova.sk

Prečo tento program?

Cieľom vzdelávacieho programu je prispieť k rozvoju kapacít v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja. Ide v ňom o prehĺbenie osobnostných a odborných kompetencií súčasných a budúcich pracovníkov v miestnom a regionálnom rozvoji na úrovni regiónov a okresov Slovenska. Takto prispievame k napĺňaniu aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja, kde sa uvádza potreba posilniť kapacity pre regionálny rozvoj a verejné investície a podporovať politiku vzdelávania v regionálnej politike na všetkých úrovniach správy štátu.

„Termín regionálny rozvoj je široký pojem, môže byť vykladaný napríklad ako všeobecné úsilie znižovať rozdiely medzi regiónmi tým, že sa v regiónoch podporujú také ekonomickej aktivity, ktoré generujú zamestnanosť a blahobyt.“  Zdroj: OECD

„Robím v reg. rozvoji už vyše 20 rokov, ale všetky témy boli zaujímavé a nový pohľad na známe veci je vždy dobrý. Takže všetky témy boli pre mňa zaujímavé a potrebné.“  Zdroj: Absolvent Školy regionálneho rozvoja

Čím je program výnimočný? 

AINova sa už v roku 2000 začala zaoberať metódou participatívneho plánovania strategických plánov ekonomického rozvoja miest. Spolu s českým partnerom, konzultačnou spoločnosťou Berman Group, sa podieľala na zostavení plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) pre niekoľko slovenských miest, napr. Bratislava, Trnava, Bardejov, Martin. Na základe týchto praktických skúseností vznikol i vzdelávací program Škola regionálneho rozvoja.

Viac informácií o programe nájdete TU

Pre koho je tento program určený?

Škola regionálneho rozvoja je určená pracovníkom samospráv, ktorí pripravujú stratégie, plánujú rozvoj územia, ako aj pracovníkom ďalších inštitúcií, ktoré sa do strategického plánovania daného územia zapájajú, ako sú regionálne rozvojové agentúry, združenia obcí, a pod.

Zúčastniť sa môžu aj čerství absolventi VŠ do 25 rokov s predpokladmi a ambíciou uplatniť sa v tejto oblasti.

Vzdelávací program predpokladá aktívne zapájanie sa účastníkov, vzájomné zdieľanie skúseností a chuť skúšať nové veci.

Obsah a forma vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program je rozdelený do modulov (viac o moduloch) a je realizovaný online formou. Kompletný program má 120 hodín. Účastníci absolvujú základné moduly a vyberú si 2 voliteľné moduly. Na získanie certifikátu o absolvovaní Školy je potrebná aktívna účasť aspoň na 80% vyučovacích blokoch.

Výučba bude spravidla prebiehať v dopoludňajších 4-hodinových blokoch, dvakrát do týždňa, predbežne utorky a piatky. Lektori a lektorky zapájajú účastníkov, pripravujú interaktívne zadania a očakávajú aktívnu účasť. Prosíme preto účastníkov, aby boli online aj so zapnutou kamerou.

Základné moduly:

  • Regionálny rozvoj na úrovni EÚ (12 hodín)
  • Miestny a regionálny rozvoj (30 hodín)
  • Participatívne strategické plánovanie (20 hodín)

Výberové moduly na prehlbovanie kľúčových kompetencií (účastníci si zvolia 2 moduly):

  • Projektový manažment  (20 hodín)
  • Digitálne kompetencie (12 hodín)
  • Podnikavosť a iniciatívnosť (14 hodín)
  • Kultúrne, občianske a spoločenské kompetencie (12 hodín)

Vzdelávacie výstupy:

Absolventi vzdelávacieho programu nadobudnú tieto vedomosti, zručnosti a postoje:

Vedomosti o hlavných stratégiách týkajúcich sa regionálneho rozvoja na úrovni EÚ, o spôsobe fungovania inštitúcií EÚ, viacúrovňovom rozhodovaní a prijímaní legislatívy. Prehľad o strategických dokumentoch v oblasti regionálneho rozvoja v SR a programových dokumentoch implementácie EŠIF v SR a ďalších stratégiách. Prehľad o miestnom a regionálnom ekonomickom rozvoji (teoretické základy miestneho a regionálneho rozvoja; faktory, ktoré sú pre rozvoj územia významné; identifikácia hlavných lokálnych a regionálnych problémov v súvislostiach; plánovanie príslušných politík a intervencií na ovplyvnenie rozvoja územia)

Zručnosti v oblastiach: Participatívne strategické plánovanie, projektový manažment, iniciatívnosť a podnikavosť, digitálne zručnosti, občianske a spoločenské kompetencie, kultúrne kompetencie.

Postoje: Chápanie cieľa regionálneho rozvoja a celého snaženia verejnej správy ako služby občanovi, vedúcim k zvýšenia úrovne služieb pre občanov a kvality ich života.

Poplatok:

Vzdelávací program sa pilotne realizoval v rámci projektu Regionálna akadémia financovaného z OP Ľudské zdroje, číslo Z312011G198 a bol bez poplatku.

Prihláška:

V prípade záujmu o absolvovanie vzdelávacieho programu v budúcnosti nám prosím napíšte na email: bernadeta.lorincova@ainova.sk.

PRIHLASKA_Skola-regionálneho-rozvoja2-2.pdf

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.