Contact details

Škola regionálneho rozvoja

Termín:

Predpokladaný termín pilotného spustenia školenia je v priebehu septembra 2021.

Prečo tento kurz?

Cieľom vzdelávacieho programu je prispieť k rozvoju kapacít v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja. Ide v ňom o prehĺbenie osobnostných a odborných kompetencií súčasných a budúcich pracovníkov v miestnom a regionálnom rozvoji na úrovni regiónov a okresov Slovenska. Takto prispievame k napĺňaniu aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja, kde sa uvádza potreba posilniť kapacity pre regionálny rozvoj a verejné investície a podporovať politiku vzdelávania v regionálnej politike na všetkých úrovniach správy štátu.

Čím je kurz výnimočný? 

AINova sa už v roku 2000 začala zaoberať metódou participatívneho plánovania strategických plánov ekonomického rozvoja miest. Spolu s českým partnerom, konzultačnou spoločnosťou Berman Group, sa podieľala na zostavení plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) pre niekoľko slovenských miest, napr. Bratislava, Trnava, Bardejov, Martin. Na základe týchto praktických skúseností vznikol i vzdelávací program Škola regionálneho rozvoja.

Pre koho je tento kurz určený?

Program je určený predovšetkým pre súčasných a budúcich pracovníkov samospráv, mladých ľudí – čerstvých absolventov VŠ, ako aj pracovníkov ďalších inštitúcií, ktoré sa do strategického plánovania daného územia zapájajú, ako sú regionálne rozvojové agentúry, združenie obcí, a pod.

Obsah vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré sa budú realizovať v niekoľko dňových sústredeniach, pričom časť sa realizuje online formou.

Základné moduly:

Regionálny rozvoj na úrovni EÚ

Miestny a regionálny rozvoj 

Participatívne strategické plánovanie

Moduly na prehlbovanie kľúčových kompetencií:

Projektový manažment  

Význam digitálnej kompetencie pre regionálny rozvoj

Iniciatívnosť, podnikavosť

Kultúrne, občianske a spoločenské kompetencie

Vzdelávacie výstupy:

Absolventi vzdelávacieho programu nadobudnú tieto vedomosti, zručnosti a postoje:

Vedomosti o hlavných stratégiách týkajúcich sa regionálneho rozvoja na úrovni EÚ, o spôsobe fungovania inštitúcií EÚ, viacúrovňovom rozhodovaní a prijímaní legislatívy. Prehľad o strategických dokumentoch v oblasti regionálneho rozvoja v SR a programových dokumentoch implementácie EŠIF v SR a ďalších stratégiách. Prehľad o miestnom a regionálnom ekonomickom rozvoji (teoretické základy miestneho a regionálneho rozvoja; faktory, ktoré sú pre rozvoj územia významné; identifikácia hlavných lokálnych a regionálnych problémov v súvislostiach; plánovanie príslušných politík a intervencií na ovplyvnenie rozvoja územia)

Zručnosti v oblastiach: Participatívne strategické plánovanie, projektový manažment, iniciatívnosť a podnikavosť, digitálne zručnosti, občianske a spoločenské kompetencie; kultúrne kompetencie.

Postoje: Chápanie cieľa regionálneho rozvoja a celého snaženia verejnej správy ako služby občanovi, vedúcim k zvýšenia úrovne služieb pre občanov a kvality ich života.

Poplatok:

Vzdelávací program sa pilotne realizuje v rámci projektu Regionálna akadémia financovaného z OP Ľudské zdroje, číslo Z312011G198 a je bez poplatku.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/1/d/1dcddd30-8df7-4966-865f-d3e272dfb839/ainova.sk/web/wp-content/themes/ainova/template-parts/block/content-file-list.php on line 14

Prihláška

PRIHLASKA_Skola-regionálneho-rozvoja.docx

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.