Contact details

Škola regionálneho rozvoja

Termín:

Vzdelávací program začína posledným týždňom v septembri 2021 (28.9.2021) a prvá skupina ukončí program v decembri 2021.

Prečo tento program?

Cieľom vzdelávacieho programu je prispieť k rozvoju kapacít v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja. Ide v ňom o prehĺbenie osobnostných a odborných kompetencií súčasných a budúcich pracovníkov v miestnom a regionálnom rozvoji na úrovni regiónov a okresov Slovenska. Takto prispievame k napĺňaniu aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja, kde sa uvádza potreba posilniť kapacity pre regionálny rozvoj a verejné investície a podporovať politiku vzdelávania v regionálnej politike na všetkých úrovniach správy štátu.

„Termín regionálny rozvoj je široký pojem, môže byť vykladaný napríklad ako všeobecné úsilie znižovať rozdiely medzi regiónmi tým, že sa v regiónoch podporujú také ekonomickej aktivity, ktoré generujú zamestnanosť a blahobyt.“  Zdroj: OECD

Čím je program výnimočný? 

AINova sa už v roku 2000 začala zaoberať metódou participatívneho plánovania strategických plánov ekonomického rozvoja miest. Spolu s českým partnerom, konzultačnou spoločnosťou Berman Group, sa podieľala na zostavení plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) pre niekoľko slovenských miest, napr. Bratislava, Trnava, Bardejov, Martin. Na základe týchto praktických skúseností vznikol i vzdelávací program Škola regionálneho rozvoja.

Viac informácií o programe nájdete TU

Pre koho je tento program určený?

Škola regionálneho rozvoja je určená pracovníkom samospráv, ktorí pripravujú stratégie, plánujú rozvoj územia, ako aj pracovníkom ďalších inštitúcií, ktoré sa do strategického plánovania daného územia zapájajú, ako sú regionálne rozvojové agentúry, združenia obcí, a pod.

Zúčastniť sa môžu aj čerství absolventi VŠ do 25 rokov s predpokladmi a ambíciou uplatniť sa v tejto oblasti.

Obsah a forma vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program je rozdelený do modulov (viac o moduloch) a je realizovaný online formou. Kompletný program má 120 hodín. Účastníci absolvujú základné moduly a vyberú si 2 voliteľné moduly. Na získanie certifikátu o absolvovaní Školy je potrebná aktívna účasť aspoň na 80% vyučovacích blokoch.

Výučba bude spravidla prebiehať v dopoludňajších 4-hodinových blokoch, dvakrát do týždňa, predbežne utorky a stredy, resp. utorky a piatky.

Základné moduly:

  • Regionálny rozvoj na úrovni EÚ (12 hodín)
  • Miestny a regionálny rozvoj (30 hodín)
  • Participatívne strategické plánovanie (20 hodín)

Moduly na prehlbovanie kľúčových kompetencií (účastníci si zvolia 2 moduly):

  • Projektový manažment  (20 hodín)
  • Digitálne kompetencie (12 hodín)
  • Podnikavosť a iniciatívnosť (14 hodín)
  • Kultúrne, občianske a spoločenské kompetencie (12 hodín)

Vzdelávacie výstupy:

Absolventi vzdelávacieho programu nadobudnú tieto vedomosti, zručnosti a postoje:

Vedomosti o hlavných stratégiách týkajúcich sa regionálneho rozvoja na úrovni EÚ, o spôsobe fungovania inštitúcií EÚ, viacúrovňovom rozhodovaní a prijímaní legislatívy. Prehľad o strategických dokumentoch v oblasti regionálneho rozvoja v SR a programových dokumentoch implementácie EŠIF v SR a ďalších stratégiách. Prehľad o miestnom a regionálnom ekonomickom rozvoji (teoretické základy miestneho a regionálneho rozvoja; faktory, ktoré sú pre rozvoj územia významné; identifikácia hlavných lokálnych a regionálnych problémov v súvislostiach; plánovanie príslušných politík a intervencií na ovplyvnenie rozvoja územia)

Zručnosti v oblastiach: Participatívne strategické plánovanie, projektový manažment, iniciatívnosť a podnikavosť, digitálne zručnosti, občianske a spoločenské kompetencie, kultúrne kompetencie.

Postoje: Chápanie cieľa regionálneho rozvoja a celého snaženia verejnej správy ako služby občanovi, vedúcim k zvýšenia úrovne služieb pre občanov a kvality ich života.

Poplatok:

Vzdelávací program sa pilotne realizuje v rámci projektu Regionálna akadémia financovaného z OP Ľudské zdroje, číslo Z312011G198 a je bez poplatku.

Prihláška:

V prípade záujmu o absolvovanie vzdelávacieho programu vyplňte a pošlite prihlášku najneskôr do 17.9. 2021 na email: bernadeta.lorincova@ainova.sk. Na základe prihlášky budete zaregistrovaný do programu a dostanete ďalšie informácie.

PRIHLASKA_Skola-regionálneho-rozvoja1.pdf

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.