Contact details

Príprava a riadenie projektov – kombinovanou formou

Termíny:

Najbližšie termíny:

Apríl – máj 2024

 • Modul A – prezenčne Svätý Jur / prezenčne Košice
 • Modul B – online / Platforma Zoom

Registračný link nájdete na konci tejto stránky.

Program ponúka:

vedomosti a zručnosti z oblasti prípravy a riadenia projektov metódou logickej matice (metodika vypracovaná Európskou komisiou) ale aj praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Vzdelávací kurz je výnimočný tým, že kombinuje teóriu s praxou. Účastníci vypracovávajú pod vedením lektoriek vlastné projektové zámery.

Cieľom je:

 • osvojiť si princípy projektového myslenia a možnosti ich využitia v profesijnom i osobnom rozvoji
 • zvýšiť schopnosť prijímateľov na Slovensku zmysluplne využívať európske zdroje   
 • zlepšiť kvalitu prípravy, tvorby projektových žiadostí a implementácie projektov orientovaných na výsledky

Harmonogram výziev z programu Slovensko (PSK) si môžete pozrieť na TU.

Štruktúra a obsah vzdelávacieho programu

Program pozostáva z 2 vzdelávacích modulov, ktoré je možné absolvovať aj samostatne:

Modul A/ Príprava projektového zámeru (24 hod.)

Modul B/ Implementácia a manažment projektu (12 hod)

Modul A/ Príprava projektového zámeru 

1. deň: Programové obdobia 2014-2020 a 2021-2027 – možnosti financovania projektových zámerov – základné informácie o projekte – parametroch projektu – vzťah projekt-program-politika – projektový cyklus a jeho fázy:

2. deň: Analytická fáza prípravy projektu – postavená na analýze potrieb kľúčových hráčov v projekte – problémov, ktoré chceme riešiť – cieľov, ktoré chceme dosiahnuť – výber stratégie ako budeme postupovať a na analýze rizík spojených s projektom.

3. deň: Fáza formulácie projektového zámeru – zostavenie logického postupu (intervenčná logika) – stanovenie indikátorov postupu -príprava plánu aktivít a rozpočtu

Modul B/ Implementácia a manažment projektu

1. deň: Fáza implementácie projektu – od podpisu zmluvy – realizácia aktivít projektu – monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele, príprava monitorovacích správ, zmeny v projekte a kontrola na mieste  

2. deň: Fáza hodnotenia výsledkovprojektu – vypracovanie žiadosti o platbu – informovanosť a komunikácia – šírenie a ďalšie využívanie výsledkov projektu, udržateľnosť výsledkov projektu – hodnotenie projektov – partnerské projekty.

Program je určený pre:

 • pracovníkov samospráv, ktorí sa zúčastňujú na príprave alebo implementácii projektov financovaných z európskych zdrojov.
 • projektových manažérov v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí sú žiadateľmi/prijímateľmi európskych fondov/grantov a dotácií
 • riaditeľov/zriaďovateľov MŠ, ZŠ, SŠ, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie fondov/dotácií
 • pracovníkov vysokých škôl zapojených do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov
 • pre stredný a nižší manažment v malých a stredných podnikoch
 • vo všeobecnosti každému záujemcovi, ktorý chce rozvíjať svoje pracovné zručnosti a kľúčové kompetencie potrebné pre pracovný trh v 21. storočí: iniciatívnosť, podnikavosť a kreativitu pri riešení problémov  
 • kurz je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov projektov, ktorí majú záujem rozvíjať a aktualizovať svoje zručnosti
 • v prípade záujmu celej skupiny (7+ ľudí) ponúkame realizáciu „kurzu na mieru“ vo vybranej (preferovanej) lokalite kdekoľvek na Slovensku, alebo online, na základe individuálnej dohody.

Poplatok:

Vzdelávací program je rozdelený na dva moduly, ktoré sú realizované tzv. hybridnou formou:

Modul A/ 3-dňové školenie – 24 hod. (prezenčne): 300 EUR a Modul B/ 2-dňové školenie – 12 hod. (online): 200 EUR.

Cena celého kurzu je spolu 500 EUR na účastníka:

Cena zahŕňa: študijné materiály (prezentácia .ppt), Manuál projektového riadenia, občerstvenie počas kurzu. Cestovné, stravné a ubytovanie je nákladom účastníka. V prípade, že program navštívi 2 a viac účastníkov z jednej organizácie, majú 20% zľavu z ceny kurzu.

V prípade školenia pre uzavretú skupinu cca 10 účastníkov, alebo vo vlastných priestoroch, ktoré zabezpečí objednávateľ sa cena kurzu upraví podľa konkrétnych podmienok na základe vzájomnej dohody.

Registrácia a prihláška:

V prípade záujmu vyplňte a odošlite prihlasovací formulár . V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na tel. čísle +421 905 742 703, alebo na email barbara.kollarova@ainova.sk. Na základe záväznej prihlášky budete zaregistrovaný na školenie a dostanete ďalšie informácie.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.