Contact details

Príprava a riadenie projektov – kombinovanou formou

Termíny:

Najbližšie termíny:

  • Modul A – 18. 6. 2024 prezenčne Svätý Jur
  • Modul B – 19. – 21. 6. 2024 prezenčne Svätý Jur
  • Modul C – 24. – 25. 6. 2024 online / Platforma Zoom

Registračný link nájdete na konci tejto stránky. Registrovať sa je možné do 11. 6. 2024.

Cieľom kurzu je:

  • osvojiť si princípy projektového myslenia a možnosti ich využitia v profesijnom i osobnom rozvoji
  • zvýšiť schopnosť prijímateľov na Slovensku zmysluplne využívať európske zdroje   
  • zlepšiť kvalitu prípravy, tvorby projektových žiadostí a implementácie projektov orientovaných na výsledky
  • rozvíjať pracovné zručnosti a kľúčové kompetencie potrebné pre pracovný trh v 21. storočí: iniciatívnosť, podnikavosť, kreativitu a inovatívnosť pri riešení problémov.

Harmonogram výziev z programu Slovensko (PSK) si môžete pozrieť na TU.

Kurz ponúka:

vedomosti a zručnosti z oblasti prípravy a riadenia projektov metódou logickej matice (metodika Európskej komisie) v nasledovnej štrukúre: informácie o zdrojoch na financovanie projektov (Modul A); metodika a postup prípravy projektovej žiadosti (Modul B) a skúsenosti z implementácie projektov (Modul C).

Vzdelávací kurz kombinuje: teóriu, prípadové štúdie a praktické cvičenia. Účastníci vypracovávajú pod vedením lektorky v menších tímoch cvičné projektové zámery.

Kurz je vhodný pre, ale nie len:

pracovníkov samospráv a projektových manažérov v štátnej správe alebo mimovládnych neziskových organizáciách, riaditeľov/zriaďovateľov MŠ, ZŠ, SŠ, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení; pracovníkov vysokých škôl zapojených do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov; pre manažment MSP.

Štruktúra a obsah vzdelávacieho programu:

Program pozostáva z 3 vzdelávacích modulov (A, B, C), ktoré je možné absolvovať aj samostatne: Moduly A a B je možné absolvovať prezenčne alebo online.

  • Modul A:  Zdroje na projekt

Programovanie európskych zdrojov a regionálna politika EÚ – Programové obdobie 2021-2027 – projektový cyklus – možnosti financovania projektových zámerov (aktuálne otvorené výzvy a ich parametre).

  • Modul B: Príprava projektového zámeru

Základné parametre projektu – analytická fáza prípravy projektu – analýza kľúčových hráčov, problémov, ktoré chceme riešiť a cieľov, ktoré chceme dosiahnuť – analýza potrieb a rizík.

Fáza formulácie projektového zámeru – zostavenie plánu (harmonogramu) aktivít a rozpočtu – stanovenie merateľných indikátorov – logická matica (intervenčná logika projektu) a pracovné balíky.

Hodnotiace a výberové kritériá projektu.

  • Modul C: Implementácia projektu

Fáza implementácie projektu – podpis zmluvy –partnerské projekty – realizácia aktivít projektu – monitorovanie priebehu projektu – príprava monitorovacích správ (ITMS portál) –- žiadosti o platbu – informovanosť a komunikácia – zmeny v projekte.

Fáza hodnotenia výsledkov projektu – udržateľnosť výsledkov projektu – šírenie a ďalšie využívanie výsledkov projektu – hodnotenie kvality výsledkov a dopadov projektu (hodnotiace správy).

Poplatok:

Modul A: 100 EUR, 1 deň: prezenčne (8 hod.) alebo online (6 hod.)

Modul B: 300 EUR, 3 dni: prezenčne (20 hod.) alebo online (15 hod.)

Modul C: 200 EUR, 2 dni: online (10 hod.)

Cena celého kurzu (A+B+C) je spolu 600 EUR na účastníka.

V cene sú zahrnuté: študijné materiály (prezentácia v .ppt), Manuál projektového riadenia (v elektronickej podobe), občerstvenie počas prezenčnej účasti na kurze. Cestovné, stravné a ubytovanie je nákladom účastníka.

Zvýhodnené ponuky 2024:

1. V prípade, že program navštívi 2 a viac účastníkov z jednej organizácie, majú 20% zľavu z ceny kurzu.

2. V prípade záujmu celej skupiny (7 a viac ľudí) ponúkame realizáciu „kurzu na mieru“ vo vybranej (preferovanej) lokalite kdekoľvek na Slovensku, alebo online, na základe individuálnej dohody.

Nový národný projekt  Zručnosti pre trh práce, prináša záujemcom možnosť získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Viac aktuálnych informácií vrátane formulárov žiadostí nájdete TU.  O podporu je možné požiadať na ÚPSVaR min. 30 kalendárnych dní pred termínom vzdelávania.

Ak zamestnávate ľudí a chcete ich podporiť v ich vzdelávaní, je tu projekt Podpora zručností zamestnancov, ktorý slúži na podporu vzdelávania zamenstancov zamestnávateľa. Bližšie informácie vrátane formulárov žiadostí nájdete TU

Registrácia a prihláška:

V prípade záujmu vyplňte a odošlite prihlasovací formulár . Registrovať sa je možné do 11. 6. 2024.

V prípade otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na tel. čísle +421 905 742 703, alebo na email barbara.kollarova@ainova.sk. Na základe záväznej prihlášky budete zaregistrovaný na školenie a dostanete ďalšie informácie.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.