Kontaktné údaje

Príprava a riadenie projektov

Termín:

Najbližší termín školenia 9. – 13. november 2020.

Prečo tento kurz?

Chcete financovať svoje zámery z európskych fondov v najbližších rokoch? Absolvujte vzdelávací program PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV, ktorý je postavený na praktickej príprave projektov už počas školenia. Vzdelávací program ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového manažmentu metódou logickej matice a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov.

Cieľom programu je:

 • zvýšiť absorpciu eurofondov na Slovensku
 • zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
 • osvojiť si princípy projektového riadenia pre zefektívnenie manažmentu práce, aj pre osobný rozvoj

Čím je kurz výnimočný?

Vzdelávací program je výnimočný tým, že spája teóriu s praxou. Účastníci vzdelávania vypracovávajú na základe aktuálnych výziev vlastné projektové zámery pod vedením lektorky.

Pre koho je tento kurz určený?

Vzdelávací program je zacielený na manažérov a administrátorov projektov, finančných manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí sa zaoberajú prípravou a implementáciou európskych projektov na:

 • projektových manažérov v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí pracujú s európskymi fondmi buď na strane riadiaceho orgánu (programovanie), alebo na strane žiadateľa
 • riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie štrukturálnych fondov
 • vysokoškolských učiteľom zapojeným do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov
 • pracovníkov samospráv na rôznych oddeleniach, kde sa využívajú európske fondy
 • pre stredný a nižší manažment v malých a stredných podnikoch
 • vo všeobecnosti každému záujemcovi, ktorý chce rozvíjať svoje osobnostné kompetencie v oblasti iniciatívnosti a podnikavosti a osvojiť si metódu prípravy projektov s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti
 • vzdelávací program je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať svoje zručnosti

Obsah vzdelávacieho kurzu:

Modul A/ Príprava projektového zámeru (22 hod.)

 • Úvod do programového obdobia 2014-2020/2021-2027
 • Čo je projekt, parametre projektu, vzťah projekt-program-politika, programovanie, projektový cyklus
 • Fázy projektu – analytická fáza prípravy projektu – analýza kľúčových hráčov, analýza problémov, analýza cieľov a stratégií, analýza potrieb, analýza rizík
 • Fázy projektu – fáza formulácie projektového zámeru – zostavenie logickej matice – stanovenie indikátorov, príprava plánu aktivít formou Ganttovej schémy a formou pracovných balíkov, príprava rozpočtu
 • Zostavenie projektovej žiadosti a podanie žiadosti online
 • Hodnotiace a výberové kritéria projektov

Modul B/ Implementácia a manažment projektu (16 hod.)

 • Podpis zmluvy s riadiacim orgánom 
 • Manažment projektu, projektový tím 
 • Realizácia aktivít projektu podľa plánu aktivít, plán finančných tokov
 • Monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele, organizovanie monitorovacích návštev, príprava monitorovacích správ, kontrola na mieste
 • Vypracovanie žiadosti o platbu, periodicita platieb
 • Informovanosť a komunikácia o projekte, diseminácia výsledkov projektu, ďalšie využívanie výsledkov projektu, udržateľnosť výsledkov projektu
 • Hodnotenie výsledkov projektu, typy hodnotenia, ciele hodnotenie, metódy hodnotenia, využívanie výsledkov hodnotenia
 • Európska pridaná hodnota v medzinárodných projektoch

Vzdelávacie výstupy:

Účastníci vzdelávacieho programu sa dozvedia a precvičia si praktické informácie spojené s metodikou prípravy projektov a informácie spojené s implementáciou projektov, ktoré v mnohom závisia od pravidiel stanovených donorom/EŠIF v danom programovom období. Vzdelávacím výstupom sú pretavené získané informácie a zručnosti do podoby projektového zámeru potvrdené udeleným certifikátom o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Poplatok:

Vzdelávací program má 38 hod a je rozdelený na dva moduly, ktoré sú organizované samostatne, modul A/ 3-dňové školenie a modul B/ 2-dňové školenie. V prípade požiadaviek je možné zrealizovať celé školenie v priebehu jedného týždňa. Cena kurzu je spolu 450 EUR na účastníka, Modul A/ 240,00EUR / osobu a Modul B/ 210,00EUR / osobu.

Cena zahŕňa: študijné materiály v tlačenej forme, príručku projektového riadenia, občerstvenie počas kurzu. Cestovné, stravné a ubytovanie je nákladom účastníka. V prípade, že program navštívi 2 a viac účastníkov z jednej organizácie, majú 20% zľavu z ceny kurzu. V prípade školenia pre uzavretú skupinu cca 10 účastníkov, alebo vo vlastných priestoroch, ktoré zabezpečí objednávateľ sa cena kurzu upraví podľa konkrétnych podmienok na základe vzájomnej dohody.

Prihláška:

V prípade záujmu vyplňte prihlášku a pošlite ju mailom na: zuza.stefanik@gmail.com. Na základe prihlášky budete zaregistrovaný na školenie a dostanete ďalšie informácie.

Prihláška na vzdelávací program

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.