Contact details

Príprava a riadenie projektov ONLINE

Termín:

Najbližší termín školenia:

Modul A – jeseň 2022

Modul B – jeseň 2022

Prečo tento kurz?

Chcete v najbližších rokoch financovať svoje zámery z externých zdrojov? Orientujete sa v iniciatívach a plánovanom financovaní z eurofondov, grantov a dotácií? Absolvujte 5 dňový on-line interaktívny vzdelávací program, ktorý ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového manažmentu a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Zároveň poskytne informácie o dostupných možnostiach financovania projektových zámerov. Kurz je postavený na stručnej prezentácii teórie, jej aplikácii v praxi na konkrétnych príkladoch a následnom využití informácií na konkrétnych projektových zadaniach. 

Cieľom programu je:

  • osvojiť si princípy projektového myslenia a možnosti ich využitia v profesijnom i osobnom rozvoji
  • zlepšiť kvalitu prípravy a implementácie projektov
  • zvýšiť absorbciu eurofondov na Slovensku

Kurz je určený pre

  • pracovníkov samospráv, ktorí sa zúčastňujú na príprave alebo implementácii projektov financovaných z európskych fondov
  • projektových manažérov v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí pracujú s európskymi fondmi/grantmi a dotáciami na strane žiadateľa
  • riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie fondov/dotácií
  • vysokoškolských učiteľov zapojených do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov
  • pre stredný a nižší manažment v malých a stredných podnikoch
  • vo všeobecnosti každému záujemcovi, ktorý chce rozvíjať svoje osobnostné kompetencie v oblasti iniciatívnosti a podnikavosti a osvojiť si metódu prípravy projektov s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti
  • vzdelávací program je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať svoje zručnosti

Obsah vzdelávacieho kurzu:

Modul A

1. deň: Úvod do programového obdobia 2014-2020 / 2021-2027 – možnosti financovania projektových zámerov – základné informácie o projekte – parametre projektu – vzťah projekt-program-politika – projektový cyklus a jeho fázy.

2.deň: Analytická fáza prípravy projektu – postavená na analýze potrieb kľúčových hráčov v projekte – problémov, ktoré chceme riešiť – cieľov, ktoré chceme dosiahnuť – výberu stratégie ako budeme postupovať a na analýze rizík spojených s projektom.

3.deň: Fáza formulácie projektového zámeru – predstavuje zostavenie logického modelu postupu pri implementácii projektu (intervenčná logika) – stanovenie indikátorov napredovania – prípravu plánu aktivít a rozpočtu.

Modul B

4.deň: Fáza implementácie projektu – podpis zmluvy s donorom/RO – realizácia aktivít projektu – monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele, príprava monitorovacích správ, kontrola na mieste – vypracovanie žiadosti o platbu – podávanie informácií o projekte – šírenie a ďalšie využívanie výsledkov projektu, udržateľnosť výsledkov projektu.

5.deň: Fáza hodnotenia výsledkov projektu – zahŕňa typy hodnotenia – ciele hodnotenie – metódy hodnotenia – čo je (európska) pridaná hodnota v projektoch.

Vzdelávacie výstupy

Účastníci on-line kurzu sa dozvedia informácie o nových možnostiach financovania svojich projektových zámerov, precvičia si praktickú prípravu projektov. Vzdelávacím výstupom sú získané informácie a zručnosti pretavené do podoby pripraveného projektového zámeru podporené Príručkou projektového manažmentu, ktorú obdrží každý účastník. Nemenej cenná je nadviazaná spolupráca s ostatnými účastníkmi kurzu.

Priebeh online kurzu:

Odporúčame absolvovať celý kurz, t.j. Modul A aj Modul B. Kurz má 23 hodín a prebieha 5 dní v týždni, vždy od 8:30 do 13:30 hod. Minimálny počet účastníkov v jednej skupine je 10. Za účelom cvičení budú účastníci rozdelení do pracovných skupín. Absolvovanie kurzu bude potvrdené udeleným certifikátom o absolvovaní vzdelávacieho programu. Je možné organizovať on-line kurz aj pre uzavretú skupinu účastníkov so zameraním na konkrétny program. V prípade potreby poskytneme aj on-line mentoring pri príprave projektovej žiadosti.

Poplatok:

Vzdelávací program má 23 hod, cena kurzu je 180 EUR (15 hod/ Modul A) +  120 EUR (8 hod/ Modul B) na účastníka. V prípade, že kurz absolvuje 2 a viac účastníkov z jednej organizácie, majú 20% zľavu z ceny kurzu. V prípade školenia pre uzavretú skupinu účastníkov sa cena kurzu upraví podľa konkrétnych podmienok na základe vzájomnej dohody.

Prihláška:

V prípade záujmu o absolvovanie on-line kurzu vyplňte a pošlite prihlášku spolu s informáciami o Vašom projektovom zámere najneskôr do 9.5.2022 na email: zuza.stefanik@gmail.com. Na základe prihlášky budete zaregistrovaný na školenie a dostanete ďalšie informácie.

PRIHLASKA_PRP_online_ModulA_ModulB.docx

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.