Contact details

Stretnutie Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry

Mládež a európske hodnoty. Demokratická škola – škola demokracie

Simulované zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

Termín a miesto: 3. – 5. júla 2020 Svätý Jur

Rokovacie destinácie: AINova, Prostredná 64;

Penzión Krone, Prostredná 160; Doškoľovacie stredisko Evanjelickej diakonie Agapé, Prostredná 37

Stretnutie Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry bolo jednou z posledných významných aktivít projektu s názvom Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (ďalej ako „AmbEDK“), ktorý realizovala AINova a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku v období od septembra do augusta 2020. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Podujatie bolo zároveň spoločným stretnutím troch platforiem mimovládnych organizácií, ktoré sa konštituovali v priebehu projektu: Platformy OLYMPOS, Platformy EURÓPA PLUS a učiteľskej platformy VZDELÁVANIE K DEMOKRACII.

Stretnutie malo formu simulovaného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Programovo sa prvé dva dni (3. a 4. júla) konalo „zasadnutia výborov“ na aktuálne témy súvisiace s demokratickou kultúrou, demokraciou, právnym štátom, ľudskými právami a európskymi hodnotami. Výbory boli konštituované na základe hlavných tematických oblastí, ktorým sa Rada Európy venuje: demokracia, právny štát a ľudské práva, vrátane práv menšín. Prvý výbor sa zameral na problematiku demokracie a právneho štátu, druhý výbor na problematiku ľudských práv, vrátane rodovej rovnosti a práv menšín. Témy sa v rámci výborov čiastočne prelínali, keďže demokracia, právny štát a ľudské práva sú konjunktívne a nie disjunktívne množiny. Tretí deň (5. júla) sa konali záverečné plenárne zasadnutie.

Celkovým zámerom bolo formulovať závery, ktoré by napomohli napĺňaniu cieľa vzdelávania mládeže k európskym hodnotám, premene školy na skutočne demokratickú školu, ktorá je zároveň školou demokracie, a tým naplniť aj jeden z obsahových cieľov projektu, reflektovať dva kľúčové dokumenty Rady Európy, ktoré sa týkajú demokratického vzdelávania a posilnenia občianskej participácie: Chartu Rady Európy o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a ľudským právam (2010) a Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (2016 rs. 2018). Na záverečnom stretnutí sa tvorivo využili všetky poznatky a skúsenosti nadobudnuté počas obdobia realizácie projektu.

POZVANKA_STRETNUTIE_PLATFORMY_AmbEDK.pdf

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.