Contact details

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a chránime v súlade s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Názov: Academia Istropolitana Nova Sídlo:  Prostredná 47/A, 90021 Bratislava IČO: 31755976 Registrácia: zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR 1.10.1996, reg. číslo VUS/1-900/90-11957 Telefón: 02/44970453 Email: ainova@ainova.sk (ďalej ako „AINova“)

2. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

AINova získava Vaše osobné údaje predovšetkým:

 • prihlásením sa do niektorej zo vzdelávacích a iných aktivít, ktoré realizuje naša inštitúcia;
 • účasťou na podujatí organizovanom našou inštitúciou;
 • ak ste sa na nás obrátili prostredníctvom emailu, alebo telefonicky;
 • počas spolupráce s našou inštitúciou;
 • ak ste s nami uzatvorili zmluvu alebo pre fakturačné účely.

V súvislosti s našimi aktivitami získavame osobné údaje aj z verejne dostupných zdrojov na internete.

Vo väčšine prípadov spracovávame: meno, priezvisko, telefón, emailovú adresu, pracovisko a pozíciu. V niektorých prípadoch spracovávame aj ďalšie osobné údaje – najvyššie dosiahnuté vzdelanie alebo vek pre potreby vypracovávania štatistiky o vzdelávaní dospelých (napr. pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a pod.).

Za účelom vystavenia certifikátov k vzdelávacím aktivitám spracovávame aj dátum a miesto narodenia. V prípade akreditovaných aktivít tento údaj spracúvame aj v nadväznosti na Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na Vyhlášku č. 97/2010 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Podľa tohto zákona je AINova povinná spracovávať tieto osobné údaje: titul, meno a priezvisko; deň, mesiac, rok a miesto narodenia; podpis absolventky/absolventa. Údaje sa spracovávajú za účelom vedenia Dokumentácie akreditovaného vzdelávacieho programu podľa § 2 a tiež za účelom vydania Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu podľa § 4 hore uvedenej vyhlášky.

V prípade vzájomného zmluvného vzťahu spracovávame osobné údaje v rozsahu stanovenom v príslušnej zmluve.

3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

AINova spracúva osobné údaje za účelom:

 • administratívy súvisiacej so vzdelávacími a osvetovými aktivitami a projektami;
 • informovania o našich vzdelávacích a osvetových aktivitách a projektoch;
 • fakturácie alebo napĺňania zmluvy (ak ste s nami v zmluvnom vzťahu).

AINova informuje prostredníctvom emailovej komunikácie (napr. pozvánky, Žurnál AINovy), prípadne poštou, cez internetovú stránku a prostredníctvom našich účtov na sociálnych sieťach.

Niektoré osobné údaje (fotografie) zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne, alebo pri registrácii k danej aktivite, alebo pri účasti v projekte – na internetovej stránke a sociálnych sieťach AINovy a našich partnerov, v masovokomunikačných médiách.

4. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné údaje neposkytujeme iným organizáciám.

Na zabezpečenie hromadnej e-mailovej komunikácie, respektíve na rozosielanie elektronického žurnálu AINovy,  využívame služby spoločnosti – MailChimp (tzv. sprostredkovateľa). Informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej aplikáciou MailChimp sú k dispozícii na ich internetovej stránke (TU). Službu MailChimp poskytuje The Rocket Science Group, LLC (USA). Spoločnosť deklaruje, že pracuje v súlade s EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Osobné údaje poskytujeme výhradne sprostredkovateľom, ktorých sme poverili ich spracúvaním v našom mene, t.j. vedenie účtovníctva, poskytovanie IT služieb a ďalšie osoby, ktorých služby používame pri výkone našej činnosti.

AINova poskytuje osobné údaje štátnym orgánom v rozsahu povinností stanovených zákonom. Naši sprostredkovatelia, ako aj naši pracovníci a spolupracovníci, s ktorými sme v zmluvnom vzťahu, sú poučení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch.

5. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania, resp. do momentu, kým nepožiadate o ich vymazanie.

6. ODVOLANIE SÚHLASU 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese osobneudaje@ainova.sk, prípadne písomne formou doporučeného listu na adresu sídla AINovy.

7. VAŠE PRÁVA (PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY)

V súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (s výnimkou osobných údajov, ktoré je AINova povinná spracovávať podľa zákona);
 • právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom a informácie o ich spracúvaní, podľa čl. 15 GDPR;
 • právo na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;
 • právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky ustanovené v čl. 17 GDPR;
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR;
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa č. 20 GDPR;
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

8. ZABEZPEČENIE A OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

AINova prijala primerané organizačné, technické a personálne opatrenia v súvislosti so spracovávaním osobných údajov. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje, sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov, ktorí boli vyškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete na nás obrátiť emailom na adresu osobneudaje@ainova.sk, alebo písomne formou listu na adresu sídla AINovy.

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:

V prípade záujmu vyplňte kontaktný formulár:Vaša správa je už na ceste. Ďakujeme za Váš záujem, v najbližšej možnej dobe sa Vám ozveme.